sugesto logo

Õppekorralduse alused

Õppekorralduse alused

 1. Üldsätted

1.1. Keeltekool OÜ Sugesto (registrikood 10074235) lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist, täiskasvanute täienduskoolitusasutustele ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

1.2. Keeltekool OÜ Sugesto on täiskasvanute koolitusasutus (majandustegevusteade nr 176377, 25.03.2017, õppekava rühm: võõrkeeled ja kultuurid), mis korraldab võõrkeeleõpet.

1.3. Keeltekool OÜ Sugesto korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust

1.4. Õppetöö viiakse läbi aadressil Narva mnt 6 – 9, Tallinn, Harjumaa asuvates ruumides, vajadusel teistes õppetööks sobivates ruumides või koolituse tellija koolitusruumides.

1.5. Avatud kursused ja individuaalõppe tunnid toimuvad koolituskalendri alusel, mis on avaldatud Keeltekool OÜ Sugesto veebilehel aadressil https://www.sugesto.ee/

1.6. Avatud kursused ja individuaalõppe tunnid toimuvad aastaringi. Firmasiseste  koolituste puhul viiakse koolitus läbi ettevõtte ja õppijate vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.7. Õppetöö toimub eesti, inglise või vene keeles.
1.8. Keeltekoolis OÜ Sugesto on asjaajamiskeel eesti keel.
1.9. Õppetöö toimub päevasel, lõunasel või õhtusel ajal.
1.10. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õpiväljundid;
 • õppekava koostamise alus;
 • sihtgrupp;
 • õppekeel;
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppe sisu;
 • õppemeetod;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.11. Keeltekoolis OÜ Sugesto jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi.
1.12. Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab Keeltekoolis OÜ Sugesto direktor.

 1. Keeltekool OÜ Sugesto täienduskoolituste vormid

2.1. Grupiõpe s.o. õppevorm, kus keeleõpe toimub 6-10 inimesega grupis, kelle keeletase on sarnane.
2.2. Minigrupiõpe- s.o. õppevorm, kus keeleõppes osaleb korraga 3 kuni 5 sarnasel keeletasemel õppijat.
2.3. Individuaalõpe- s.o. õppevorm, kus keeleõppes osaleb korraga 1 kuni 2 õppijat.
2.4. Firmasisesed keeltekoolitused – Keeltekool OÜ Sugesto pakub firmasisese keeltekoolituse teenust, koostades just iga ettevõtte konkreetsetest vajadustest lähtuva keelekoolituse õppekava.

 1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

3.1. Keeltekool OÜ Sugesto kogub õppijate kohta järgmisi andmeid:

 • nimi
 • kontakttelefon
 • e-post
 • isikukood

Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks, samuti Maksu- ja Tolliametis õppija koolituskulude deklareerimiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

 1. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

4.1. Koolitusele registreerumine

4.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab Keeltekool OÜ Sugesto kodulehel aadressil www.sugesto.ee või telefoni teel +372 6601 559.
4.1.2. Interneti teel registreerunutele saadame registreerumise kinnituse e-posti aadressile, mille nad sisestasid koolitusele registreerudes kodulehe registreerimisvormile.
4.1.3. Koolitusele registreerumise tähtaeg on vähemalt üks tööpäev enne koolituse toimumise algust.
4.1.4. Kursustele registreerunutele saadetakse e-posti teel kinnitused hiljemalt 2 päeva enne koolituse algust, millel on lisatud täpne koolituse toimumisaeg ja –koht, koolituse kestus.
4.1.5. Õppijal on õigus saada täiendavat infot Keeltekoolist OÜ Sugesto e-posti teel info@sugesto.ee või telefoni teel +372 6601 559.

4.2. Koolitusgrupi komplekteerimine

4.2.1. Keeltekool OÜ Sugesto koolitusgruppide moodustamise aluseks on õppijate keeleoskustase kursuse alguses, mida on võimalik selgitada tehes meie veebilehel keeletesti ja vajadusel ka suulise testi. Samuti õppijate eelistused kursuse toimumise aegade osas.
4.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel osalejate nimekiri ehk õppegrupi nimekiri.
4.2.3. Koolitusel õppimist saavad alustada osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud ning, kes on määratlenud oma keeleoskustaseme.
4.2.4. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud osalejale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud osalejale väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.
4.2.6.Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolitusel osalejad kursuse lõpus ankeetküsimustiku, mille täitmine on anonüümne ja vabatahtlik.
4.2.7. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel, mis väljastatakse õppetöö esimese nädala jooksul. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
4.2.8. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille suurus ja maksetähtajad fikseeritakse arvel.
4.2.9. Keeltekool OÜ Sugesto ei väljasta tunnistust või tõendit koolitusel osalemise kohta kui õppetasu ei ole makstud täies mahus.

 1. Keeltekool OÜ Sugesto kohustub

5.1. Komplekteerima keelegrupid vastavalt õppijate keeletasemele.
5.2. Läbi viima keelekursuse vastavalt kursuse õppekavale.
5.3 Pidama tundide toimumise kohta arvestust.
5.4. Õpetaja haiguse tõttu või mõnel muul põhjusel ärajäänud tunnid läbi viima õppijatega kokkuleppel nendega eelnevalt kokkulepitult ja nendele sobival ajal.
5.5. Keeltekool OÜ Sugesto on õigus mitte tagastada tasu õppijatele katkestatud kursuse eest.
5.6. Keeltekool OÜ Sugesto on õigus kursuse gruppi mitte avada kui on registreerunud kavandatavast grupi suurusest vähem inimesi.
5.7. Keeltekool OÜ Sugesto on õigus muuta kursuse tundide arvu ja hinda kui õppegruppi on registreerunud eeldatust vähem inimesi, teavitades muutustest grupi liikmeid.
5.8. Keeltekool OÜ Sugesto ei tasaarvelda õppijaga puudutud tundide maksumust.

 1. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

6.1 Õppemaksu suuruse kehtestab Keeltekool OÜ Sugesto vähemalt 7 päeva enne õppetöö algust.
6.2 Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks kursuseks eraldi. Kursuse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.
6.3 Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt käesoleva kooli poolt korraldatavate kursuste läbimist jms.

6.3.1 Ühest asutusest mitme inimese osalemisel ühel koolitusel kehtib igale osalejale soodushind -10%.
6.3.2 Kahe või enama isiku registreerumisel kehtib igale osalejale soodushind -10%.
6.3.3 Varem Keeltekool OÜ Sugesto kursustel osalejale kehtib soodustus -5%.
6.3.4 Keeltekool OÜ Sugesto Facebooki likejatele kehtib soodustus 3 eurot, millest tuleb keeltekooli teavitada kursusele registreerimisel.
6.3.5 Soodustustest saab kasutada ainult üht korraga.

6.4. Koolituse eest tasumine toimub Keeltekool OÜ Sugesto poolt väljastatud arve alusel.
6.5. Keelekursuste eest saab tasuda osade kaupa, maksimaalselt kuni neljas osas Keeltekool OÜ Sugesto poolt kehtestatud maksegraafiku alusel.
6.6. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

 1. Koolitusest loobumine

7.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult Keeltekooli OÜ Sugesto e-kirja info@sugesto.ee või telefoni 6601 559 teel.

 1. Koolituse katkestamine

8.1. Koolituse pooleli jätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.
8.2 Juhul kui õppija katkestab ning tasutud on üksnes osamakse või ei ole ka seda tasutud, on õpilane kohustatud tasuma kursuse tervikarve, mis Keeltekool OÜ Sugesto poolt väljastati.

 1. Õppija õigused ja kohustused

9.1 Õppijal on õigus:

9.1.1. saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist. Õppijal on õigus eraisikuna koolituste eest tasuda.
9.1.2. tasuda keelekursuste eest osade kaupa, maksimaalselt kuni neljas osas konkreetse Keeltekool OÜ Sugesto poolt kehtestatud maksegraafiku alusel.
9.1.3. loobuda keelekursusest hiljemalt peale teist tundi, hilisem loobumine ei vabasta õppijat kursuse eest tasumisest.
9.1.4. -5% püsikliendisoodustusele kursuse täishinnast, kui ta on eelnevalt osalenud Keeltekool OÜ Sugesto keelekursusel viimase 3 aasta jooksul.
9.1.5. taotleda Maksu- ja Tolliametist tuludeklaratsiooni esitamisel tulumaksutagastust 20% koolituskuludest.

9.2. Õppija kohustub:

9.2.1. Osalema kursustel, millele ta on registreerunud või oma osalust kinnitanud.
9.2.2. Õigeaegselt tasuma keelekursuse maksumuse Keeltekool OÜ Sugesto poolt väljastatud arve alusel.
9.2.6. Õppija on kohustatud teatama Keeltekool OÜ Sugesto oma puudumisest individuaalõppe tunnist vähemalt 24 tundi ette. Teatamise kohustuse mittetäitmisel on õppija kohustatud tasuma tundide eest täies ulatuses.

Keeltekool OÜ Sugesto õppekorralduse kord kehtib alates 31.06.2016