sugesto logo
Tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Üldsätted
1.1 Keeltekool OÜ Sugesto juhatuse poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Sugesto OÜ.
1.2 Sugesto OÜ korraldab täiskasvanutele suunatud keeleõppe täiendkoolitust.
1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
2.1 Koolitustegevus toimub selleks OÜ Sugesto ruumides või selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumides on piisavalt valgust ning ruumi. Ruumid on varustatud internetiühendusega. Õpperuumides on kättesaadav joogivesi, kohv või tee.
2.2 Keelekursused on OÜ Sugesto kodulehel üleval vähemalt kolm nädalat kuni üks kuu enne kursuse algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel oleva registreerumisvormi kaudu või helistades kodulehel olevale telefonile. Kodulehel on võimalik sooritada ka on-line keeletest, mis aitab soovija suunata õigesse gruppi. Iga soovijaga võetakse individuaalselt ühendust.
2.3 Keelekursuste läbiviimiseks on loodud õppimist toetav ja innustav õpikeskkond.
2.3 Kool vahendab õppijatele vahetult enne koolituse algust, kas väljaprinditud või elektroonsel kujul õppematerjalid, mida täiendatakse jooksvalt koolituse ajal.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1 Õppekavade koostamise aluseks on võetud täiskasvanute koolituse seadus ja täienduskoolituse standard.
3.2 Õppekavad on välja töötatud koostöös keeleõpetajate ja direktoriga.
3.3 Õppekavade uuendamine ja täiendamine toimub vajaduspõhiselt jooksvalt ning paar-kolm korda aastas vastava keelte õpetajate ja direktoriga.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1 Kõikidel koolitajatel on erialane kõrgharidus. Kõik koolitajad omavad töökogemust täiskasvanute koolitamises.
4.2 Õppekvaliteedi tagamiseks viiakse läbi õpetajate täiendkoolitusi. Õpetajad jagavad üksteisega oma kogemusi ja häid praktikaid.
Õpetajatele pakub metoodilist ja erialast tuge direktor.
4.3 Õpetajate töö kvaliteeti hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
5.1 Iga kursuse lõpus palume täita osalejatel paberkandjal tagasisidelehed, kus osalejad annavad hinnangut (infot lektori, koolituse sisu ja korraldusliku poole osas) see annab võimaluse teha parandusettepanekuid õppekvaliteedi ja töö korralduse paraendamiseks.
5.2 Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik väljastatava tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.