sugesto logo
Keeltekooli õppekava

Sugesto keeltekooli õppekava

Õppekava eesmärk:

Arendada ja täiendada täiskasvanute keeleoskust nii kõnes kui kirjas. Eesti keele õppes ka riigieksamiks ettevalmistamine.

Hariduse liik:

Tööalane ja vabahariduslik koolitus.

Õppekava maht:

Kuni 450 akadeemilist tundi, millest 200 tundi on auditoorset õpet ja 250 tundi on iseseisvat tööd.

Õppeaeg:

Aastaringselt.

Õppetöö korraldus:

Erinevatel aegadel päeva jooksul 2-4 korda nädalas kontakt- või online õppena.

Vastuvõtutingimused:

Kesk- ja kõrghariduse baasil testimise tulemuste alusel.

Lõpetamise tingimused:

Lõputesti sooritamine. Õppekava eduka läbimise korral on omandatud teadmised ja oskused, mis vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeleoskustasemete kirjeldustele. Eesti keele tasemeeksamiks ettevamistavatel kursustel väljastab Keeltekool Sugesto kursusel osalejale tunnistuse juhul, kui õppija osales vähemalt 75 protsenti auditoorsetest tundidest ja sooritas edukalt kursuse lõputesti.

Lõpetamisel antav dokument:

Lõputunnistus vastava kursuse läbimise kohta.

Koolitajad:

Inglise keel: Monika Veisson, Ilona Gomon, Ingrid Lepp, Helena Niidla, Kristi Kiilman, Eve Otsa, Ene Seene

Vene keel: Olga Markova

Soome keel: Ebe Talpsepp, Maria-Magdalena Jürvetson

Eesti keel: Ebe Talpsepp, Maria-Magdalena Jürvetson, Eva Õim, Kristi Kiilman

Itaalia keel: Julia Koba

Saksa keel: Helena Kaasik

ÕPPEKAVADE ÜLDISELOOMUSTUSED

I Inglise, vene, soome, itaalia, prantsuse, hispaania ja eesti keele tööalase ja suhtluskeele kursused
 
Suhtluskeele kursus. Auditoorne-, individuaal- ja veebi-õpe. Algtase (0) Kursuse pikkus 100
akadeemilist tundi, sh. 70 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 30 akadeemilist tundi iseseisvat
õpet.
Algtaseme kursus on neile, kes ei ole varem üldse keelt õppinud.
Sellel kursusel on pearõhk baasteadmiste omandamisel, õigel hääldusel ja intonatsioonil, lugemis- ja
kirjutamisoskusel vastaval tasemel. Kursuse lõpus sooritavad õppijad lõputesti. Edukalt testi sooritanud
saavad koolituskeskuse lõputunnistuse ning võivad jätkata õpinguid järgmisel tasemekursusel.
Põhilised suhtlusteemad:
– Tutvumine: Tutvumis- ja viisakusväljendid, hüvastijätt, kõneetikett, keeled.
– Perekond ja sugulased: Perekonnaseis, vanus, välimus, rollid, igapäevased tegevused.
– Kohtumised: Asutused linnas. Kellaaeg. Helistamine, etikett.
– Elukoht: Asjad kodus. Arvud. Aadress.
– Töö ja puhkus: Päev, nädal, kuu. Vaba aeg. Huvid ja hobid.
– Kodumaa, rahvused ja keeled. Küsisõnad.
Grammatika: elementaartasemele vastav baasgrammatika.
Õpiväljundid:
Kursuse omandatakse suhtlemisoskus elementaartasemel nii igapäevastes kui tööolukordades ja
kinnistatakse suhtlemiseks vajalikku baasgrammatikat. Õppijad julgevad suhelda kursustel käsitletud
teemadel, ei karda teha vigu ja tunnevad vastava keelekeskkonna suhtlemisetiketti.
Õppija oskab:
– lihtsal viisil suhelda, küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata
– ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta
– saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest, lihtsatest lausetest siltidel, plakatitel, kataloogis
– oskab ilma abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb
– oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet ja täita formulare personaalsete andmetega
Õppija saab aru aeglasest kõnest ja mõistab lihtsamaid tekste.
Õpetusmetoodika baseerub kaasaegsete aktiivmeetodite parimale praktikale.
Koolituse alguses püstitab õppija oma eesmärgid (mida ta koolituse lõpus oskab ja suudab) ja määratleb
koos koolitajaga, kuidas nende eesmärkide saavutamiseni jõuda ja kuidas nende saavutamist kontrollida.
Keeleõpe toimub elulistes situatsioonides, läbi loovate rollimängude ja simulatsioonide. Kasutame paaris-
ja rühmatööd, rollimänge, väitlusi, mõistete kaardistamist, õpisituatsiooni dramatiseerimist – seega
loovaid ülesandeid, mis motiveerivad õppijaid kaasa mõtlema. Positiivne, õppija motivatsiooni toetav
õpikeskkond tugevdab õppija enesehinnangut ja annab talle eduelamuse juba esimesest tunnist.
Vestluskaaslasi vahetatakse pidevalt, et anda õppijatele võimalust kinnistada materjali läbivate korduste,
olla erinevates rollides ja erinevate partneritega.
Õpetaja loob keele praktikaks igale tunnile oma stsenaariumi, kus toimub loomulik õppeteemaga seotud suhtlemine ning sõnavara ja grammatika kinnistamine. Sõnade, väljendite ja grammatika meeldejätmiseks kasutame erinevaid mälutehnikaid (kehakeelt, riimi, rütmi jt).
Koduseks iseseisvaks tööks jääb tunnis õpitu kinnistamine läbi loovate ülesannete ja kuulamisharjutuste.
Tunnid toimuvad kaks korda nädalas a 2 kuni 3 akadeemilist tundi korraga.
Õpperühm: 6-10 inimest.
Kursusel põhinevad algajate/A1 taseme õpikud on välja antud erinevate kirjastuste poolt. Suuremat
tähelepanu pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele. Kasutatakse palju audio- ja
videomaterjali. Kasutame ka palju veebipõhist autentset materjali, et hoia õppijaid kursis kõige
värskemate teemadega ja kaasaegse keelekasutusega. Osa õppematerjale on koostatud meie oma
õpetajate poolt. Õppematerjalid saavad õppijad paljundatud kujul. Igal grupil on oma link Google Drive
keskkonnas. Juurdepääs tunnimaterjalile võimaldatakse ka puudujatele.
Kursus lõpeb saavutustestiga. Test koosneb suhtlusülesannetest erinevatel teemadel ja lühikesest
grammatika testist. Testi sooritanud saavad vastava tunnistuse.
Kursused toimuvad Sugesto hubastes õpperuumides, Tallinn Narva mnt. 6-9, veebis või tellija ruumides.
 
Tööalane ja suhtluskeele kursus või individuaalõpe. Tase A1. Kursuse pikkus 100 akadeemilist
tundi, sh. 60 – 70 akadeemilist tundi auditoorset ja 30-40 akadeemilist tundi iseseisvat õpet

A1 taseme kursus on neile, kes on läbinud mõne algajate kursuse, kuid pole vahepeal keelt kasutanud.
Sellel kursusel on pearõhk baasteadmiste omandamisel, õigel hääldusel ja intonatsioonil, lugemis- ja
kirjutamisoskusel vastaval tasemel. Kursuse lõpus sooritavad õppijad lõputesti. Edukalt testi sooritanud
saavad koolituskeskuse lõputunnistuse ning võivad jätkata õpinguid järgmisel tasemekursusel.
Põhilised suhtlusteemad:
– enda ja oma kaaslase tutvustamine
– pere ja hobid
– töö ja töökohustuste ning ülesannete kirjeldamine
– oma soovide edastamine ja kaaslase soovi küsimine; aktiivne kuulamine
– igapäevaste situatsioonide kirjeldamine.
Grammatika:
A1 tasemele vastav baasgrammatika
Õpiväljundid:
Kursuse omandatakse suhtlemisoskus elementaartasemel nii igapäevastes kui tööolukordades ja
kinnistatakse suhtlemiseks vajalikku baasgrammatikat. Õppijad julgevad suhelda kursustel käsitletud
teemadel, ei karda teha vigu ja tunnevad vastava keelekeskkonna suhtlemisetiketti.
Õppija oskab:
– tutvustada ennast ja oma kaaslasi
– tutvustad oma tööd ja kirjeldada peamisi töökohustusi
– väljendada oma soove ja soovitusi, esitada küsimusi ja reageerida kaasvestleja küsimustele
– kirjeldada oma ümbrust ja inimesi
– kirjeldada oma peret ja hobisid.
Õppija saab aru aeglasest kõnest ja mõistab lihtsamaid tekste.
Õpetusmetoodika baseerub kaasaegsete aktiivmeetodite parimale praktikale.
Koolituse alguses püstitab õppija oma eesmärgid (mida ta koolituse lõpus oskab ja suudab) ja määratleb
koos koolitajaga, kuidas nende eesmärkide saavutamiseni jõuda ja kuidas nende saavutamist kontrollida.
Keeleõpe toimub elulistes situatsioonides, läbi loovate rollimängude ja simulatsioonide. Kasutame paaris-
ja rühmatööd, rollimänge, väitlusi, mõistete kaardistamist, õpisituatsiooni dramatiseerimist – seega
loovaid ülesandeid, mis motiveerivad õppijaid kaasa mõtlema. Positiivne, õppija motivatsiooni toetav
õpikeskkond tugevdab õppija enesehinnangut ja annab talle eduelamuse juba esimesest tunnist.
Vestluskaaslasi vahetatakse pidevalt, et anda õppijatele võimalust kinnistada materjali läbivate korduste,
olla erinevates rollides ja erinevate partneritega.
Õpetaja loob keele praktikaks igale tunnile oma stsenaariumi, kus toimub loomulik õppeteemaga seotud suhtlemine ning sõnavara ja grammatika kinnistamine. Sõnade, väljendite ja grammatika meeldejätmiseks kasutame erinevaid mälutehnikaid (kehakeelt, riimi, rütmi jt).
Koduseks iseseisvaks tööks jääb tunnis õpitu kinnistamine läbi loovate ülesannete ja kuulamisharjutuste.
Tunnid toimuvad üks või kaks korda nädalas a 2 kuni 3 akadeemilist tundi korraga.
Õpperühm: 6-10 inimest.
Kursusel põhinevad A1 taseme õpikud on välja antud erinevate kirjastuste poolt. Suuremat tähelepanu
pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele. Kasutatakse palju audio- ja videomaterjali.
Kasutame ka palju veebipõhist autentset materjali, et hoida õppijaid kursis kõige värskemate teemadega ja kaasaegse keelekasutusega. Osa õppematerjale on koostatud meie oma õpetajate poolt.
Õppematerjalid saavad õppijad paljundatud kujul. Igal grupil on oma link Google Drive keskkonnas.
Juurdepääs tunnimaterjalile võimaldatakse ka puudujatele.
Kursus lõpeb saavutustestiga. Test koosneb suhtlusülesannetest erinevatel teemadel ja lühikesest grammatika testist. Testi sooritanud saavad vastava tunnistuse.
Kursused toimuvad Sugesto hubastes õpperuumides, Tallinn Narva mnt. 6-9, veebis või tellija ruumides.
 
Tööalane ja suhtluskeele kursus. Tase A1. Kursuse pikkus 120-160 akadeemilist tundi, sh. 80-100 akadeemilist tundi auditoorset ja 40-60 akadeemilist tundi iseseisvat õpet

A1 taseme kursus on neile, kes on läbinud mõne algajate kursuse, kuid pole vahepeal keelt kasutanud.
Sellel kursusel on pearõhk baasteadmiste omandamisel, õigel hääldusel ja intonatsioonil, lugemis- ja
kirjutamisoskusel vastaval tasemel. Kursuse lõpus sooritavad õppijad lõputesti. Edukalt testi sooritanud
saavad koolituskeskuse lõputunnistuse ning võivad jätkata õpinguid järgmisel tasemekursusel.
Põhilised suhtlusteemad:
– enda ja oma kaaslase tutvustamine
– pere ja hobid
– töö ja töökohustuste ning ülesannete kirjeldamine
– oma soovide edastamine ja kaaslase soovi küsimine; aktiivne kuulamine
– igapäevaste situatsioonide kirjeldamine.
Grammatika:
A1 tasemele vastav baasgrammatika
Õpiväljundid:
Kursuse omandatakse suhtlemisoskus elementaartasemel nii igapäevastes kui tööolukordades ja
kinnistatakse suhtlemiseks vajalikku baasgrammatikat. Õppijad julgevad suhelda kursustel käsitletud
teemadel, ei karda teha vigu ja tunnevad vastava keelekeskkonna suhtlemisetiketti.
Õppija oskab:
– tutvustada ennast ja oma kaaslasi
– tutvustad oma tööd ja kirjeldada peamisi töökohustusi
– väljendada oma soove ja soovitusi, esitada küsimusi ja reageerida kaasvestleja küsimustele
– kirjeldada oma ümbrust ja inimesi
– kirjeldada oma peret ja hobisid.
Õppija saab aru aeglasest kõnest ja mõistab lihtsamaid tekste.
Õpetusmetoodika baseerub kaasaegsete aktiivmeetodite parimale praktikale.
Koolituse alguses püstitab õppija oma eesmärgid (mida ta koolituse lõpus oskab ja suudab) ja määratleb koos koolitajaga, kuidas nende eesmärkide saavutamiseni jõuda ja kuidas nende saavutamist kontrollida.
Keeleõpe toimub elulistes situatsioonides, läbi loovate rollimängude ja simulatsioonide. Kasutame paaris- ja rühmatööd, rollimänge, väitlusi, mõistete kaardistamist, õpisituatsiooni dramatiseerimist – seega loovaid ülesandeid, mis motiveerivad õppijaid kaasa mõtlema. Positiivne, õppija motivatsiooni toetav õpikeskkond tugevdab õppija enesehinnangut ja annab talle eduelamuse juba esimesest tunnist.
Vestluskaaslasi vahetatakse pidevalt, et anda õppijatele võimalust kinnistada materjali läbivate korduste, olla erinevates rollides ja erinevate partneritega.
Õpetaja loob keele praktikaks igale tunnile oma stsenaariumi, kus toimub loomulik õppeteemaga seotud suhtlemine ning sõnavara ja grammatika kinnistamine. Sõnade, väljendite ja grammatika meeldejätmiseks kasutame erinevaid mälutehnikaid (kehakeelt, riimi, rütmi jt).
Koduseks iseseisvaks tööks jääb tunnis õpitu kinnistamine läbi loovate ülesannete ja kuulamisharjutuste.
Tunnid toimuvad kaks korda nädalas a 2 kuni 3 akadeemilist tundi korraga.
Õpperühm: 6-10 inimest
Kursusel põhinevad A1 taseme õpikud on välja antud erinevate kirjastuste poolt. Suuremat tähelepanu
pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele. Kasutatakse palju audio- ja videomaterjali.
Kasutame ka palju veebipõhist autentset materjali, et hoida õppijaid kursis kõige värskemate teemadega
ja kaasaegse keelekasutusega. Osa õppematerjale on koostatud meie oma õpetajate poolt.
Õppematerjalid saavad õppijad paljundatud kujul. Igal grupil on oma link Google Drive keskkonnas.
Juurdepääs tunnimaterjalile võimaldatakse ka puudujatele.
Kursus lõpeb saavutustestiga. Test koosneb suhtlusülesannetest erinevatel teemadel ja lühikesest
grammatika testist. Testi sooritanud saavad vastava tunnistuse.
Kursused toimuvad Sugesto hubastes õpperuumides, Tallinn Narva mnt. 6-9, veebis või tellija ruumides.
Tööalane ja suhtluskeele kursus. Tase A1. Kursuse pikkus 170-230 akadeemilist tundi, sh. 110-180 akadeemilist tundi auditoorset ja 50-90 akadeemilist tundi iseseisvat õpet

A1 on kursus neile, kes on varem läbinud mõne A1 taseme lühikursuse. Kursustel on pearõhk
baasteadmiste omandamisel, õigel hääldusel ja intonatsioonil, elementaarsel lugemis- ja
kirjutamisoskusel. Kursuse lõpus sooritavad õppijad lõputesti. Edukalt eksami sooritanud saavad koolituskeskuse lõputunnistuse ning võivad jätkata õpinguid järgmise taseme kursusel (A2).
Põhilised suhtlusteemad:
– enda ja oma kaaslase tutvustamine
– pere ja hobid
– töö ja töökohustuste ning ülesannete kirjeldamine
– oma soovide edastamine ja kaaslase soovi küsimine, aktiivne kuulamine
– objektid linnas ja maal. Piletite ostmine, info küsimine. Sildid. Tee juhatamine. Takso tellimine.
– poes ja turul. Toiduained, retseptid. Viisakas palumine/tellimine.
– kohvikus. Road. Viisakas palumine/tellimine.
– ilm ja ilmakaared. Aastaajad.
– formularide täitmine
– pühad ja tähtpäevad. Õnnitlemine ja õnnitlusele vastamine.
Grammatika:
A1 tasemele vastav baasgrammatika
Õpiväljundid:
Kursusel omandatakse suhtlemisoskus nii igapäevastes kui tööolukordades ja kinnistatakse
suhtlemisoskuseks vajalik baasgrammatika. Õppijad julgevad suhelda kursustel käsitletud teemadel, ei karda teha vigu ja tunnevad vastava keelekeskkonna suhtlemisetiketti. Lisaks suhtlusoskusele paraneb esinemisjulgus ja meeskonnatöö.
Õppija oskab:
– tutvustada ennast ja oma kaaslasi
– tutvustad oma tööd ja kirjeldada peamisi töökohustusi
– hoida üleval viisakusvestlust
– väljendada oma soove ja eelistusi, esitada küsimusi, reageerida kaasvestlejate küsimustele ja
kommentaaridele
– kirjeldada oma ümbrust ja inimesi
– suhelda poes, kohvikus, turul
– juhatada teed
– pidada lühikesi telefonivestlusi
– täita lihtsamaid formulaare.
Õppija saab aru aeglasest kõnest ja mõistab lihtsamaid tekste.
Õpetusmetoodika baseerub kaasaegsete aktiivmeetodite parimale praktikale.
Koolituse alguses püstitab õppija oma eesmärgid (mida ta koolituse lõpus oskab ja suudab) ja määratleb koos koolitajaga, kuidas nende eesmärkide saavutamiseni jõuda ja kuidas nende saavutamist kontrollida.
Keeleõpe toimub elulistes situatsioonides, läbi loovate rollimängude ja simulatsioonide. Kasutame paaris- ja rühmatööd, rollimänge, väitlusi, mõistete kaardistamist, õpisituatsiooni dramatiseerimist – seega loovaid ülesandeid, mis motiveerivad õppijaid kaasa mõtlema. Positiivne, õppija motivatsiooni toetav õpikeskkond tugevdab õppija enesehinnangut ja annab talle eduelamuse juba esimesest tunnist.
Vestluskaaslasi vahetatakse pidevalt, et anda õppijatele võimalust kinnistada materjali läbivate korduste, olla erinevates rollides ja erinevate partneritega.
Õpetaja loob keele praktikaks igale tunnile oma stsenaariumi, kus toimub loomulik õppeteemaga seotud suhtlemine ning sõnavara ja grammatika kinnistamine. Sõnade, väljendite ja grammatika meeldejätmiseks kasutame erinevaid mälutehnikaid (kehakeelt, riimi, rütmi jt).
Koduseks iseseisvaks tööks jääb tunnis õpitu kinnistamine läbi loovate ülesannete ja kuulamisharjutuste.
Tunnid toimuvad kaks korda nädalas a 2 kuni 3 akadeemilist tundi korraga.
Õpperühm: 6-10 inimest.
Kursusel põhinevad A1 taseme õpikud on välja antud erinevate kirjastuste poolt. Suuremat tähelepanu
pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele. Kasutatakse palju audio- ja videomaterjali.
Kasutame ka palju veebipõhist autentset materjali, et hoia õppijaid kursis kõige värskemate teemadega
ja kaasaegse keelekasutusega. Osa õppematerjale on koostatud meie oma õpetajate poolt.
Õppematerjalid saavad õppijad paljundatud kujul. Igal grupil on oma link Google Drive keskkonnas.
Juurdepääs tunnimaterjalile võimaldatakse ka puudujatele.
Kursus lõpeb saavutustestiga. Test koosneb suhtlusülesannetest erinevatel teemadel ja lühikesest
grammatika testist. Testi sooritanud saavad vastava tunnistuse.
Kursused toimuvad Sugesto hubastes õpperuumides, Tallinn Narva mnt. 6-9, veebis või tellija ruumides.
 
Tööalane ja suhtluskeele kursus. Tase A1. Kursuse pikkus 240 akadeemilist tundi , sh. 160
akadeemilist tundi audiroorset õpet ja 80 akadadeemilist tundi iseseisvat õpet

A1 on kursus neile, kes on varem läbinud mõne A1 taseme lühikursuse. Kursustel on pearõhk
baasteadmiste omandamisel, õigel hääldusel ja intonatsioonil, elementaarsel lugemis- ja
kirjutamisoskusel. Kursuse lõpus sooritavad õppijad lõputesti. Edukalt eksami sooritanud saavad
koolituskeskuse lõputunnistuse ning võivad jätkata õpinguid järgmise taseme kursusel (A2).
Põhilised suhtlusteemad:
– enda ja oma kaaslase tutvustamine
– pere ja hobid
– töö ja töökohustuste ning ülesannete kirjeldamine
– oma soovide edastamine ja kaaslase soovi küsimine, aktiivne kuulamine
– objektid linnas ja maal. Piletite ostmine, info küsimine. Sildid. Tee juhatamine. Takso tellimine.
– poes ja turul. Toiduained, retseptid. Viisakas palumine/tellimine.
– kohvikus. Road. Viisakas palumine/tellimine.
– ilm ja ilmakaared. Aastaajad.
– formularide täitmine
– pühad ja tähtpäevad. Õnnitlemine ja õnnitlusele vastamine.
Grammatika:
A1 tasemele vastav baasgrammatika
Õpiväljundid:
Kursusel omandatakse suhtlemisoskus nii igapäevaselt kui tööolukordades ja kinnistatakse
suhtlemisoskuseks vajalik baasgrammatika. Õppijad julgevad suhelda kursustel käsitletud teemadel, ei karda teha vigu ja tunnevad vastava keelekeskkonna suhtlemisetiketti. Lisaks suhtlusoskusele paraneb esinemisjulgus ja meeskonnatöö.
Õppija oskab:
– tutvustada ennast ja oma kaaslasi
– tutvustad oma tööd ja kirjeldada peamisi töökohustusi
– hoida üleval viisakusvestlust
– väljendada oma soove ja eelistusi, esitada küsimusi, reageerida kaasvestlejate küsimustele ja
kommentaaridele
– kirjeldada oma ümbrust ja inimesi
– suhelda poes, kohvikus, turul
– juhatada teed
– pidada lühikesi telefonivestlusi
– täita lihtsamaid formulare.
Õppija saab aru aeglasest kõnest ja mõistab lihtsamaid tekste.
Õpetusmetoodika baseerub kaasaegsete aktiivmeetodite parimale praktikale.
Koolituse alguses püstitab õppija oma eesmärgid (mida ta koolituse lõpus oskab ja suudab) ja määratleb koos koolitajaga, kuidas nende eesmärkide saavutamiseni jõuda ja kuidas nende saavutamist kontrollida.
Keeleõpe toimub elulistes situatsioonides, läbi loovate rollimängude ja simulatsioonide. Kasutame paaris- ja rühmatööd, rollimänge, väitlusi, mõistete kaardistamist, õpisituatsiooni dramatiseerimist – seega loovaid ülesandeid, mis motiveerivad õppijaid kaasa mõtlema. Positiivne, õppija motivatsiooni toetav õpikeskkond tugevdab õppija enesehinnangut ja annab talle eduelamuse juba esimesest tunnist.
Vestluskaaslasi vahetatakse pidevalt, et anda õppijatele võimalust kinnistada materjali läbivate korduste, olla erinevates rollides ja erinevate partneritega.
Õpetaja loob keele praktikaks igale tunnile oma stsenaariumi, kus toimub loomulik õppeteemaga seotud suhtlemine ning sõnavara ja grammatika kinnistamine. Sõnade, väljendite ja grammatika meeldejätmiseks kasutame erinevaid mälutehnikaid (kehakeelt, riimi, rütmi jt).

 

Koduseks iseseisvaks tööks jääb tunnis õpitu kinnistamine läbi loovate ülesannete ja kuulamisharjutuste.
Tunnid toimuvad kaks korda nädalas a 2 kuni 3 akadeemilist tundi korraga.
Õpperühm: 6-10 inimest.
Kursusel põhinevad A1 taseme õpikud on välja antud erinevate kirjastuste poolt. Suuremat tähelepanu
pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele. Kasutatakse palju audio- ja videomaterjali.
Kasutame ka palju veebipõhist autentset materjali, et hoia õppijaid kursis kõige värskemate teemadega
ja kaasaegse keelekasutusega. Osa õppematerjale on koostatud meie oma õpetajate poolt.
Õppematerjalid saavad õppijad paljundatud kujul. Igal grupil on oma link Google Drive keskkonnas.
Juurdepääs tunnimaterjalile võimaldatakse ka puudujatele.
Kursus lõpeb saavutustestiga. Test koosneb suhtlusülesannetest erinevatel teemadel ja lühikesest
grammatika testist. Testi sooritanud saavad vastava tunnistuse.
Kursused toimuvad Sugesto hubastes õpperuumides, Tallinn Narva mnt. 6-9, veebis või tellija ruumides.
 
Tööalane ja suhtluskeele kursus. Tase A1/A2 Kursuse pikkus 100-160 akadeemilist tundi. sh. 60-120 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 40-60 akadeemilist tundi iseseisvat õpet

A1/A2 taseme kursused on neile, kes on läbinud enne A1 taseme kursuse. Sellel kursusel on pearõhk baasteadmiste omandamisel, õigel hääldusel ja intonatsioonil, elementaarsel lugemis- ja kirjutamisoskusel. Kursuse lõpus sooritavad õppijad lõputesti. Edukalt eksami sooritanud saavad koolituskeskuse lõputunnistuse ning jätkata õpinguid järgmisel tasemekursusel.
Põhilised suhtlusteemad:
– tervitamine ja hüvastijätmine, palumine ja tänamine, vabandamine
– enda ja oma kaaslase tutvustamine
– töö ja töökohustuste ning ülesannete kirjeldamine
– oma soovi avaldamine ja kaaslase soovi küsimine, aktiivne kuulamine
– igapäevaste situatsioonide kirjeldamine, meeldimise ja mittemeeldimise
– telefonivestlused igapäevaste teemadel
– liikumine linnas, tee juhatamine ja küsimine.

Grammatika:

A2 tasemele vastav grammatika
Õpiväljundid:
Kursusel omandatakse suhtlemisos nii igapäevaselt kui tööolukordades ja kinnistatakse
suhtlemisoskuseks vajalik baasgrammatika. Õppijad julgevad suhelda kursustel käsitletud teemadel, ei karda teha vigu ja tunnevad vastava keelekeskkonna suhtlemisetiketti. Lisaks suhtluskusele paraneb esinemisjulgus ja loovus.
Õppija:
-mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja lauseid, saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt
väljahääldatud ütluste põhisisust, mis käivad tema enda, tema perekonna, kodu, hobide, igapäevaelu, tervise kohta.
-mõistab konkreetse sisuga lühikesi, lihtsaid tekste, mis seostuvad tema isikliku eluga ning mis sisaldavad sageli kasutatavaid igapäevase üldkeele sõnu ja rahvusvahelise levikuga tüvesid.
-oskab ennast tutvustada. Omab teadmisi kõneetiketist. Suudab kaasa rääkida lihtsas
igapäevasuhtluses, kui vestlus seisneb lihtsas ja otseses infovahetuses tuttaval teemal (perekond, tervis, kodu, vaba aeg.)
-oskab isikliku elu teemavaldkonnas infot küsida ja infopärimisele vastata. Oskab kirjutada väga lihtsaid isiklikke kirju.
Õpetusmetoodika baseerub kaasaegsete aktiivmeetodite parimale praktikale.
Koolituse alguses püstitab õppija oma eesmärgid (mida ta koolituse lõpus oskab ja suudab) ja määratleb koos koolitajaga, kuidas nende eesmärkide saavutamiseni jõuda ja kuidas nende saavutamist kontrollida.
Keeleõpe toimub elulistes situatsioonides, läbi loovate rollimängude ja simulatsioonide. Kasutame paaris- ja rühmatööd, rollimänge, väitlusi, mõistete kaardistamist, õpisituatsiooni dramatiseerimist – seega loovaid ülesandeid, mis motiveerivad õppijaid kaasa mõtlema. Positiivne, õppija motivatsiooni toetav õpikeskkond tugevdab õppija enesehinnangut ja annab talle eduelamuse juba esimesest tunnist.
Vestluskaaslasi vahetatakse pidevalt, et anda õppijatele võimalust kinnistada materjali läbivate korduste, olla erinevates rollides ja erinevate partneritega.
Õpetaja loob keele praktikaks igale tunnile oma stsenaariumi, kus toimub loomulik õppeteemaga seotud suhtlemine ning sõnavara ja grammatika kinnistamine. Sõnade, väljendite ja grammatika meeldejätmiseks kasutame erinevaid mälutehnikaid (kehakeelt, riimi, rütmi jt).
Koduseks iseseisvaks tööks jääb tunnis õpitu kinnistamine läbi loovate ülesannete ja kuulamisharjutuste.
Tunnid toimuvad kaks korda nädalas a 2 kuni 3 õppetundi korraga.
Õpperühm: 6-10 inimest.
Kursusel põhinevad A2 taseme õpikud on välja antud erinevate kirjastuste poolt. Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele. Kasutatakse palju audio- ja videomaterjali.
Kasutame ka palju veebipõhist autentset materjali, et hoia õppijaid kursis kõige värskemate teemadega ja kaasaegse keelekasutusega. Osa õppematerjale on koostatud meie oma õpetajate poolt.
Õppematerjalid saavad õppijad paljundatud kujul. Igal grupil on oma link Google Drive keskkonnas.
Juurdepääs tunnimaterjalile võimaldatakse ka puudujatele.
Kursus lõpeb saavutustestiga. Test koosneb suhtlusülesannetest erinevatel teemadel ja lühikesest grammatika testist. Testi sooritanud saavad vastava tunnistuse.
Kursused toimuvad Sugesto hubastes õpperuumides, Tallinn Narva mnt. 6-9, veebis või tellija ruumides.
 
Tööalane ja suhtluskeele kursus kombineeritud veebi õppega. Nõrgem kesktase (A2). Kursuse pikkus 60 akadeemilist tundi, sh. 40 akdeemilist tundi auditoorset või veebis ja 20 akadeemilist tundi iseseisvat õpet

Kursus on mõeldud neile, kes on saavutanud eelmise kursuse A1 taseme ja neile, kelle vastava
võõrkeele kasutamine on olnud passiivne.
Põhilised suhtlusteemad:
– isiklike kogemuste kirjeldamine, võrdluste tegemine ja erinevuste väljatoomine
– elutingimuste, töö ja töökohustuste detailsem kirjeldamine ja analüüs
– suhtlemine kliendiga (aktiivne kuulamine, selgitamine, veenmine, probleemide lahendamine)
– ametialased telefonikõned ja e-kirjad
– lühipresentatsioonid ja arutelud.
Grammatika:
A2 tasemele vastav grammatika.
Õpiväljundid:
Kursusel omandatakse suhtlemisoskus nii igapäevaselt kui tööolukordades ja kinnistatakse
suhtlemisoskuseks vajalik baasgrammatika. Õppijad julgevad suhelda kursustel käsitletud teemadel, ei karda teha vigu ja tunnevad vastava keelekeskkonna suhtlemisetiketti. Lisaks suhtluskusele paraneb esinemisjulgus ja loovus.
Õppija oskab:
– kirjeldada igapäevasündmusi ja toiminguid
– hoida üleval viisakusvestlust
– suhelda kliendiga kursusel käsitletud tööalastel teemadel
– koostada lühikesi e-kirju
– teha lühipresentatsiooni tuttavatel teemadel
– väljendada oma soove ja esitada küsimusi, reageerida kaasvestlejate küsimustele ja kommentaaridele
– pidada lühikesi telefonivestlusi üldistel ja töö teemadel
– koostada lühikest teksti tuttavatel teemadel
– õppija saab aru aeglasemast kõnest ja mõistab igapäevases üldkeeles kirjutatud tekste.
Õpetusmetoodika baseerub kaasaegsete aktiivmeetodite parimale praktikale.
Koolituse alguses sõnastab õppija oma eesmärgid (mida ta koolituse lõpus oskab ja suudab) ja määratleb koos koolitajaga, kuidas nende eesmärkide saavutamist kontrollida.
Keeleõpe toimub elulistes situatsioonides, läbi loovate rollimängude ja simulatsioonide. Kasuta paaris- ja rühmatööd, rollimänge, väitlusi, mõistete kaardistamist, õpisituatsiooni dramatiseerimist – seega loo ülesandeid, mis motiveerivad õppijaid kaasatakse palju töötama. Positiivne, õppija motivatsiooni toetav õpikeskkond tugevdab õppija enesehinnangut ja annab talle eduelamuse juba esimesest tunnist Vestluskaaslasi vahetatakse pidevalt, et anda õppijatele võimalust kinnistada materjali läbivate korduste, olla erinevates rollides ja erinevate partneritega.
Õpetaja loob keele praktikaks igale tunnile oma stsenaariumi, kus toimub loomulik õppeteemaga seotud suhtlemine ning sõnavara ja grammatika kinnistamine. Sõnade, väljendite ja grammatika meeldejätmiseks kasutame erinevaid mälutehnikaid (kehakeelt, riimi, rütmi jt).
28 tundi toimub auditooriumis ja 12 tundi läbi veebis. Veebi õppe tundide ajad lepitakse grupiga kokku.
Koduseks tööks jääb auditoorsetes ja veebi õppes läbitu kinnistamine läbi loovate suuliste ja kirjalike ülesannete ja kuulamisharjutuste.
Õpperühm: 4-5 inimest.
Kursusel kasutatavad õpikud on välja antud erinevate kirjastuste poolt. Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele. Kasutame ka palju veebipõhist autentset materjali, et hoida õppijaid kursis kõige värskemate teemadega ja kaasaegse keelekasutusega. Osa õppematerjale on koostatud meie oma õpetajate poolt. Õppematerjalid saavad õppijad paljundatud kujul. Igal grupil on oma link Google Drive keskkonnas. Võimalik ka puudujatele juurdepääsu tunnimaterjalile.
Kursus lõpeb saavutustestiga. Test koosneb suhtlusülesannetest erinevatel teemadel ja lühikesest grammatika testist. Testi sooritanud vastavad tunnistuse.
Kursused toimuvad Sugesto hubastes õpperuumides, Tallinn Narva mnt. 6-9, veebis või tellija ruumides.
 
Tööalane ja suhtluskeele kursus. Tase A2. Kursuse pikkus 100 akadeemilist tundi, sh. 60
akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 40 akadeemilist tundi iseseisvat õpet.

A2 taseme kursused on neile, kes on läbinud enne A1 taseme kursuse. Sellel kursusel on pearõhk baasteadmiste omandamisel, õigel hääldusel ja intonatsioonil, elementaarsel lugemis- ja kirjutamisoskusel. Kursuse lõpus sooritavad õppijad lõputesti. Edukalt eksami sooritanud saavad koolituskeskuse lõputunnistuse ning jätkata õpinguid järgmisel tasemekursusel.
Põhilised suhtlusteemad:
– tervitamine ja hüvastijätmine; palumine ja tänamine; vabandamine
– enda ja oma kaaslase tutvustamine
– töö ja töökohustuste ning ülesannete kirjeldamine
– oma soovi avaldamine ja kaaslase soovi küsimine; aktiivne kuulamine
– igapäevaste situatsioonide kirjeldamine, meeldimise ja mittemeeldimise väljendamine
– telefonivestlused igapäevastel teemadel
– liikumine linnas, tee juhatamine ja küsimine.
Grammatika:
A2 tasemele vastav grammatika.
Õpiväljundid:
Kursusel omandatakse suhtlemisoskus nii igapäevaselt kui tööolukordades ja kinnistatakse
suhtlemisoskuseks vajalik baasgrammatika. Õppijad julgevad suhelda kursustel käsitletud teemadel, ei karda teha vigu ja tunnevad vastava keelekeskkonna suhtlemisetiketti. Lisaks suhtluskusele paraneb esinemisjulgus ja loovus.
Õppija:
-mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja lauseid, saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt
väljahääldatud ütluste põhisisust, mis käivad tema enda, tema perekonna, kodu, hobide, igapäevaelu, tervise kohta
-mõistab konkreetse sisuga lühikesi, lihtsaid tekste, mis seostuvad tema isikliku eluga ning mis sisaldavad sageli kasutatavaid igapäevase üldkeele sõnu ja rahvusvahelise levikuga tüvesid.
-oskab ennast tutvustada. Omab teadmisi kõneetiketist. Suudab kaasa rääkida lihtsas
igapäevasuhtluses, kui vestlus seisneb lihtsas ja otseses infovahetuses tuttaval teemal (perekond, tervis, kodu, vaba aeg.)
-oskab isikliku elu teemavaldkonnas infot küsida ja infopärimisele vastata. Oskab kirjutada väga lihtsaid isiklikke kirju.
Õpetusmetoodika baseerub kaasaegsete aktiivmeetodite parimale praktikale.
Koolituse alguses püstitab õppija oma eesmärgid (mida ta koolituse lõpus oskab ja suudab) ja määratleb koos koolitajaga, kuidas nende eesmärkide saavutamiseni jõuda ja kuidas nende saavutamist kontrollida.
Keeleõpe toimub elulistes situatsioonides, läbi loovate rollimängude ja simulatsioonide. Kasutame paaris- ja rühmatööd, rollimänge, väitlusi, mõistete kaardistamist, õpisituatsiooni dramatiseerimist – seega loovaid ülesandeid, mis motiveerivad õppijaid kaasa mõtlema. Positiivne, õppija motivatsiooni toetav õpikeskkond tugevdab õppija enesehinnangut ja annab talle eduelamuse juba esimesest tunnist.
Vestluskaaslasi vahetatakse pidevalt, et anda õppijatele võimalust kinnistada materjali läbivate korduste, olla erinevates rollides ja erinevate partneritega.
Õpetaja loob keele praktikaks igale tunnile oma stsenaariumi, kus toimub loomulik õppeteemaga seotud suhtlemine ning sõnavara ja grammatika kinnistamine. Sõnade, väljendite ja grammatika meeldejätmiseks kasutame erinevaid mälutehnikaid (kehakeelt, riimi, rütmi jt).
Koduseks iseseisvaks tööks jääb tunnis õpitu kinnistamine läbi loovate ülesannete ja kuulamisharjutuste.
Tunnid toimuvad üks või kaks korda nädalas a 2 kuni 3 akadeemilist tundi korraga.
Õpperühm: 6-10 inimest.
Kursusel põhinevad A2 taseme õpikud on välja antud erinevate kirjastuste poolt. Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele. Kasutatakse palju audio- ja videomaterjali.
Kasutame ka palju veebipõhist autentset materjali, et hoia õppijaid kursis kõige värskemate teemadega ja kaasaegse keelekasutusega. Osa õppematerjale on koostatud meie oma õpetajate poolt.
Õppematerjalid saavad õppijad paljundatud kujul. Igal grupil on oma link Google Drive keskkonnas.
Juurdepääs tunnimaterjalile võimaldatakse ka puudujatele.
Kursus lõpeb saavutustestiga. Test koosneb suhtlusülesannetest erinevatel teemadel ja lühikesest grammatika testist. Testi sooritanud saavad vastava tunnistuse.
Kursused toimuvad Sugesto hubastes õpperuumides, Tallinn Narva mnt. 6-9, veebis või tellija ruumides.
Tööalane ja suhtluskeele kursus. Tase A2 Kursuse pikkus 200-220 akadeemilist tundi, sh. 110-160 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 40-80 akadeemilist tundi iseseisvat õpet.

A2 taseme kursused on neile, kes on läbinud enne A1 taseme kursuse. Sellel kursusel on pearõhk baasteadmiste omandamisel, õigel hääldusel ja intonatsioonil, elementaarsel lugemis- ja kirjutamisoskusel. Kursuse lõpus sooritavad õppijad lõputesti. Edukalt eksami sooritanud saavad koolituskeskuse lõputunnistuse ning jätkata õpinguid järgmisel tasemekursusel.
Põhilised suhtlusteemad:
– isiklike kogemuste kirjeldamine, võrdluste tegemine ja erinevuste väljatoomine
– elutingimuste, töö ja töökohustuste detailsem kirjeldamine ja analüüs
– suhtlemine kliendiga (aktiivne kuulamine, selgitamine, veenmine, probleemide lahendamine)
– ametialased telefonikõned ja e-kirjad
– lühipresentatsioonid ja arutelud
– Tallinna vaatamisväärsused
– hobid ja reisimine
– elukeskkond linnas ja maal
– tulevikutrendid maailmas.
Grammatika:
A2 tasemele vastav grammatika.
Õpiväljundid:
Kursusel omandatakse suhtlemisoskus nii igapäevaselt kui tööolukordades ja kinnistatakse suhtlemisoskuseks vajalik baasgrammatika. Õppijad julgevad suhelda kursustel käsitletud teemadel, ei karda teha vigu ja tunnevad vastava keelekeskkonna suhtlemisetiketti. Lisaks suhtlusokusele paraneb esinemisjulgus ja loovus.
Õppija oskab:
– kirjeldada igapäevasündmusi ja toiminguid
– hoida üleval viisakusvestlust
– suhelda kliendiga kursusel käsitletud tööalastel teemadel
– koostada lühikesi e-kirju
– teha lühipresentatsiooni tuttavatel teemadel
– väljendada oma soove ja esitada küsimusi, reageerida kaasvestlejate küsimustele ja kommentaaridele
– pidada lühikesi telefonivestlusi üldistel ja töö teemadel
– koostada lühikest teksti tuttavatel teemadel
– õppija saab aru aeglasemast kõnest ja mõistab igapäevases üldkeeles kirjutatud tekste.
Õpetusmetoodika baseerub kaasaegsete aktiivmeetodite parimale praktikale.
Koolituse alguses püstitab õppija oma eesmärgid (mida ta koolituse lõpus oskab ja suudab) ja määratleb koos koolitajaga, kuidas nende eesmärkide saavutamiseni jõuda ja kuidas nende saavutamist kontrollida.
Keeleõpe toimub elulistes situatsioonides, läbi loovate rollimängude ja simulatsioonide. Kasutame paaris- ja rühmatööd, rollimänge, väitlusi, mõistete kaardistamist, õpisituatsiooni dramatiseerimist – seega loovaid ülesandeid, mis motiveerivad õppijaid kaasa mõtlema. Positiivne, õppija motivatsiooni toetav õpikeskkond tugevdab õppija enesehinnangut ja annab talle eduelamuse juba esimesest tunnist.
Vestluskaaslasi vahetatakse pidevalt, et anda õppijatele võimalust kinnistada materjali läbivate korduste, olla erinevates rollides ja erinevate partneritega.
Õpetaja loob keele praktikaks igale tunnile oma stsenaariumi, kus toimub loomulik õppeteemaga seotud suhtlemine ning sõnavara ja grammatika kinnistamine. Sõnade, väljendite ja grammatika meeldejätmiseks kasutame erinevaid mälutehnikaid (kehakeelt, riimi ja rütmi, jt).
Koduseks iseseisvaks tööks jääb tunnis õpitu kinnistamine läbi loovate ülesannete ja kuulamisharjutuste.
Tunnid toimuvad kaks korda nädalas a 2 kuni 3 akadeemilist tundi korraga.
Õpperühm: 6-10 inimest.
Kursusel põhinevad A2 taseme õpikud on välja antud erinevate kirjastuste poolt. Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele. Kasutatakse palju audio- ja videomaterjali.
Kasutame ka palju veebipõhist autentset materjali, et hoia õppijaid kursis kõige värskemate teemadega ja kaasaegse keelekasutusega. Osa õppematerjale on koostatud meie oma õpetajate poolt.
Õppematerjalid saavad õppijad paljundatud kujul. Igal grupil on oma link Google Drive keskkonnas.
Juurdepääs tunnimaterjalile võimaldatakse ka puudujatele.
Kursus lõpeb saavutustestiga. Test koosneb suhtlusülesannetest erinevatel teemadel ja lühikesest
grammatika testist. Testi sooritanud saavad vastava tunnistuse.
Kursused toimuvad Sugesto hubastes õpperuumides, Tallinn Narva mnt. 6-9, veebis või tellija ruumides.
 

 

 

Tööalane ja suhtluskeele kursus. Tase A2 Kursuse pikkus kuni 160 akadeemilist tundi. sh. 70-100 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 40-60 akadeemilist tundi iseseisvat õpet.

A2 taseme kursused on neile, kes on läbinud enne A1 taseme kursuse. Sellel kursusel on pearõhk baasteadmiste omandamisel, õigel hääldusel ja intonatsioonil, elementaarsel lugemis- ja kirjutamisoskusel. Kursuse lõpus sooritavad õppijad lõputesti. Edukalt eksami sooritanud saavad koolituskeskuse lõputunnistuse ning jätkata õpinguid järgmisel tasemekursusel.
Põhilised suhtlusteemad:

 

– tervitamine ja hüvastijätmine; palumine ja tänamine; vabandamine
– enda ja oma kaaslase tutvustamine
– töö ja töökohustuste ning ülesannete kirjeldamine
– suhtlemine kliendiga ja koostöö-partneriga 
– oma soovi avaldamine ja kaaslase soovi küsimine; aktiivne kuulamine
– igapäevaste situatsioonide kirjeldamine, meeldimise ja mittemeeldimise väljendamine
– telefonivestlused igapäevaste teemadel
– liikumine linnas, tee juhatamine ja küsimine.
Grammatika:
A2 tasemele vastav grammatika.
Õpiväljundid:
Kursusel omandatakse suhtlemisoskus nii igapäevaselt kui tööolukordades ja kinnistatakse
suhtlemisoskuseks vajalik baasgrammatika. Õppijad julgevad suhelda kursustel käsitletud teemadel, ei karda teha vigu ja tunnevad vastava keelekeskkonna suhtlemisetiketti. Lisaks suhtlusoskusele paraneb esinemisjulgus ja loovus.
Õppija:
-mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja lauseid, saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt
väljahääldatud ütluste põhisisust, mis käivad tema enda, tema perekonna, kodu, hobide, igapäevaelu, tervise kohta 
-mõistab konkreetse sisuga lühikesi, lihtsaid tekste, mis seostuvad tema isikliku eluga ning mis sisaldavad sageli kasutatavaid igapäevase üldkeele sõnu ja rahvusvahelise levikuga tüvesid 
-oskab ennast tutvustada. Omab teadmisi kõneetiketist. Suudab kaasa rääkida lihtsas igapäevasuhtluses, kui vestlus seisneb lihtsas ja otseses infovahetuses tuttaval teemal (perekond, tervis, kodu, vaba aeg) 
-oskab isikliku elu teemavaldkonnas infot küsida ja infopärimisele vastata. Oskab kirjutada väga lihtsaid isiklikke kirju.
Õpetusmetoodika baseerub kaasaegsete aktiivmeetodite parimale praktikale.
Koolituse alguses püstitab õppija oma eesmärgid (mida ta koolituse lõpus oskab ja suudab) ja määratleb koos koolitajaga, kuidas nende eesmärkide saavutamiseni jõuda ja kuidas nende saavutamist kontrollida.
Keeleõpe toimub elulistes situatsioonides, läbi loovate rollimängude ja simulatsioonide. Kasutame paaris- ja rühmatööd, rollimänge, väitlusi, mõistete kaardistamist, õpisituatsiooni dramatiseerimist – seega loovaid ülesandeid, mis motiveerivad õppijaid kaasa mõtlema. Positiivne, õppija motivatsiooni toetav õpikeskkond tugevdab õppija enesehinnangut ja annab talle eduelamuse juba esimesest tunnist.
Vestluskaaslasi vahetatakse pidevalt, et anda õppijatele võimalust kinnistada materjali läbivate korduste, olla erinevates rollides ja erinevate partneritega.
Õpetaja loob keele praktikaks igale tunnile oma stsenaariumi, kus toimub loomulik õppeteemaga seotud suhtlemine ning sõnavara ja grammatika kinnistamine. Sõnade, väljendite ja grammatika meeldejätmiseks kasutame erinevaid mälutehnikaid (kehakeelt, riimi ja rütmi, jt).

 

Koduseks iseseisvaks tööks jääb tunnis õpitu kinnistamine läbi loovate ülesannete ja kuulamisharjutuste.
Tunnid toimuvad kaks korda nädalas a 2 kuni 3 akadeemilist tundi korraga.
Õpperühm: 6-10 inimest.
Kursusel põhinevad A2 taseme õpikud on välja antud erinevate kirjastuste poolt. Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele. Kasutatakse palju audio- ja videomaterjali.
Kasutame ka palju veebipõhist autentset materjali, et hoia õppijaid kursis kõige värskemate teemadega ja kaasaegse keelekasutusega. Osa õppematerjale on koostatud meie oma õpetajate poolt.
Õppematerjalid saavad õppijad paljundatud kujul. Igal grupil on oma link Google Drive keskkonnas.
Juurdepääs tunnimaterjalile võimaldatakse ka puudujatele.
Kursus lõpeb saavutustestiga. Test koosneb suhtlusülesannetest erinevatel teemadel ja lühikesest
grammatika testist. Testi sooritanud saavad vastava tunnistuse.
Kursused toimuvad Sugesto hubastes õpperuumides, Tallinn Narva mnt. 6-9, veebis või tellija ruumides.
 
 

 

Tööalane ja suhtluskeele kursus. Tase A2 Kursuse pikkus kuni 160 akadeemilist tundi. sh. 70-100 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 40-60 akadeemilist tundi iseseisvat õpet.

A2 taseme kursused on neile, kes on läbinud enne A1 taseme kursuse. Sellel kursusel on pearõhk
baasteadmiste omandamisel, õigel hääldusel ja intonatsioonil, elementaarsel lugemis- ja kirjutamisoskusel. Kursuse lõpus sooritavad õppijad lõputesti. Edukalt eksami sooritanud saavad koolituskeskuse lõputunnistuse ning jätkata õpinguid järgmisel tasemekursusel.
Põhilised suhtlusteemad:
– tervitamine ja hüvastijätmine; palumine ja tänamine; vabandamine
– enda ja oma kaaslase tutvustamine
– töö ja töökohustuste ning ülesannete kirjeldamine
– oma soovi avaldamine ja kaaslase soovi küsimine; aktiivne kuulamine;
– igapäevaste situatsioonide kirjeldamine, meeldimise ja mittemeeldimise
– telefonivestlused igapäevaste teemadel
– liikumine linnas, tee juhatamine ja küsimine.
Grammatika:
A2 tasemele vastav grammatika.
Õpiväljundid:
Kursuse omandatakse suhtlemisoskustasemel nii igapäevaselt kui tööolukordades ja kinnises
suhtlemisoskuses vajalik baasgrammatika. Õppijad julgevad suhelda kursustel käsitletud teemadel, ei
karda teha vigu ja tunnevad vastava keelekeskkonna suhtlemisetiketti. Lisaks suhtluskusele
esinemisjulgus, paraneb loovus.
Õppija:
-mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja lauseid, saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt
väljahääldatud ütluste põhisisust, mis käivad tema enda, tema perekonna, kodu, hobide, igapäevaelu,
tervise kohta
-mõistab konkreetse sisuga lühikesi, lihtsaid tekste, mis seostuvad tema isikliku eluga ning mis
sisaldavad sageli kasutatavaid igapäevase üldkeele sõnu ja rahvusvahelise levikuga tüvesid
-oskab ennast tutvustada. Omab teadmisi kõneetiketist. Suudab kaasa rääkida lihtsas
igapäevasuhtluses, kui vestlus seisneb lihtsas ja otseses infovahetuses tuttaval teemal (perekond, tervis,
kodu, vaba aeg)
-oskab isikliku elu teemavaldkonnas infot küsida ja infopärimisele vastata. Oskab kirjutada väga lihtsaid
isiklikke kirju.
Õpetusmetoodika baseerub kaasaegsete aktiivmeetodite parimale praktikale.
Koolituse alguses püstitab õppija oma eesmärgid (mida ta koolituse lõpus oskab ja suudab) ja määratleb
koos koolitajaga, kuidas nende eesmärkide saavutamiseni jõuda ja kuidas nende saavutamist kontrollida.
Keeleõpe toimub elulistes situatsioonides, läbi loovate rollimängude ja simulatsioonide. Kasutame paaris-
ja rühmatööd, rollimänge, väitlusi, mõistete kaardistamist, õpisituatsiooni dramatiseerimist – seega
loovaid ülesandeid, mis motiveerivad õppijaid kaasa mõtlema. Positiivne, õppija motivatsiooni toetav
õpikeskkond tugevdab õppija enesehinnangut ja annab talle eduelamuse juba esimesest tunnist.
Vestluskaaslasi vahetatakse pidevalt, et anda õppijatele võimalust kinnistada materjali läbivate korduste,
olla erinevates rollides ja erinevate partneritega.
Õpetaja loob keele praktikaks igale tunnile oma stsenaariumi, kus toimub loomulik õppeteemaga seotud
suhtlemine ning sõnavara ja grammatika kinnistamine. Sõnade, väljendite ja grammatika
meeldejätmiseks kasutasime erinevaid mälutehnikaid (kehakeelt, riimi ja rütmi, jt).

Koduseks iseseisvaks tööks jääb tunnis õpitu kinnistamine läbi loovate ülesannete ja kuulamisharjutuste.
Tunnid toimuvad kaks korda nädalas a 2 kuni 3 akadeemilist tundi korraga.
Õpperühm: 6-10 inimest.
Kursusel põhinevad A2 taseme õpikud on välja antud erinevate kirjastuste poolt. Suuremat tähelepanu
pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele. Kasutatakse palju audio- ja videomaterjali.
Kasutame ka palju veebipõhist autentset materjali, et hoia õppijaid kursis kõige värskemate teemadega
ja kaasaegse keelekasutusega. Osa õppematerjale on koostatud meie oma õpetajate poolt.
Õppematerjalid saavad õppijad paljundatud kujul. Igal grupil on oma link Google Drive keskkonnas.
Juurdepääs tunnimaterjalile võimaldatakse ka puudujatele.
Kursus lõpeb saavutustestiga. Test koosneb suhtlusülesannetest erinevatel teemadel ja lühikesest
grammatika testist. Testi sooritanud saavad vastava tunnistuse.
Kursused toimuvad Sugesto hubastes õpperuumides, Tallinn Narva mnt. 6-9, veebis või tellija ruumides.
 
 
Tööalane ja suhtluskeele ja/või suhtluskeele intensiivkursus. Kesktase (A2/B1) Kursuse pikkus
120-140 akadeemilist tundi, sh. 60-90 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 20-60 akadeemilist
tundi iseseisvat õpet

Kursus on mõeldud neile, kes on saavutanud eelmisel kursusel A2 taseme ja neile, kelle vastava võõrkeele kasutamine on olnud passiivne, kuid vastab nõutud tasemele.
Põhilised suhtlusteemad:
– Eesti loodus, majandus ja kultuur, tulevikutrendid
– Tallinna vaatamisväärsused
– hobid ja reisimine
– elukeskkond linnas ja maal
– tulevikutrendid maailmas
– ülevaade aktuaalsetest teemadest sotsiaalmeedias
– isiklike kogemuste kirjeldamine, võrdluste tegemine ja erinevuste väljatoomine
– elutingimuste, töö ja töökohustuste detailsem kirjeldamine ja analüüs
– suhtlemine kliendiga (aktiivne kuulamine, selgitamine, veenmine, probleemide lahendamine)
– ametialased telefonikõned ja e-kirjad
– lühipresentatsioonid ja arutelud.
Grammatika:
kesktasemele vastav grammatika.
Õpiväljundid:
Kursuse omandatakse nii suuline kui kirjalik suhtlemisoskus kesktasemel ja kinnistatakse vajalik grammatika. Õppijad oskavad ja julgevad haarata initsiatiivi vestluses, oskavad argumenteerida ja oma seisukohta kaitsta. Lisaks suhtlusoskusele, nii kõnes kui kirjas tõuseb  esinemisjulgus, paraneb meeskonnatöö ja loovus.
Õppija oskab:
– vestelda, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused
– soovitada ja kirjeldada oma kodukoha vaatamisväärsusi
– arutada aktuaalsel teemal sotsiaalmeedias
– pidada telefonikõnesid erinevatel igapäevastel teemadel
– kirjutada igapäevaste teemadega seotud e-kirju
– suhelda teemadel, mis puudutavad Eesti loodust, majandust, kultuuri, elukeskkonda linnas
ja maal.
Õppija saab aru selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, kui need käsitlevad päevateemasid või teda huvitavaid teemasid.
Õpetusmetoodika baseerub kaasaegsete aktiivmeetodite parimale praktikale.
Koolituse alguses püstitab õppija oma eesmärgid (mida ta koolituse lõpus oskab ja suudab) ja määratleb koos koolitajaga, kuidas nende eesmärkide saavutamiseni jõuda ja kuidas nende saavutamist kontrollida.
Keeleõpe toimub elulistes situatsioonides, läbi loovate rollimängude ja simulatsioonide. Kasutame paaris- ja rühmatööd, rollimänge, väitlusi, mõistete kaardistamist, õpisituatsiooni dramatiseerimist – seega loovaid ülesandeid, mis motiveerivad õppijaid kaasa mõtlema. Positiivne, õppija motivatsiooni toetav õpikeskkond tugevdab õppija enesehinnangut ja annab talle eduelamuse juba esimesest tunnist.
Vestluskaaslasi vahetatakse pidevalt, et anda õppijatele võimalust kinnistada materjali läbivate korduste, olla erinevates rollides ja erinevate partneritega.
Õpetaja loob keele praktikaks igale tunnile oma stsenaariumi, kus toimub loomulik õppeteemaga seotud suhtlemine ning sõnavara ja grammatika kinnistamine. Sõnade, väljendite ja grammatika meeldejätmiseks kasutame erinevaid mälutehnikaid (kehakeelt, riimi, rütmi jt).
Koduseks iseseisvaks tööks jääb tunnis õpitu kinnistamine läbi loovate ülesannete ja kuulamisharjutuste.
Tunnid toimuvad kaks korda nädalas a 2 kuni 3 akadeemilist tundi korraga.
Õpperühm: 6-10 inimest.
Kursusel põhinevad A2 ja/või B1 taseme õpikud on välja antud erinevate kirjastuste poolt. Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele. Kasutatakse palju audio- ja videomaterjali. Kasutame ka palju veebipõhist autentset materjali, et hoia õppijaid kursis kõige värskemate teemadega ja kaasaegse keelekasutusega. Osa õppematerjale on koostatud meie oma õpetajate poolt. Õppematerjalid saavad õppijad paljundatud kujul. Igal grupil on oma link Google Drive keskkonnas. Juurdepääs tunnimaterjalile võimaldatakse ka puudujatele.
Kursus lõpeb saavutustestiga. Test koosneb suhtlusülesannetest erinevatel teemadel ja lühikesest grammatika testist. Testi sooritanud saavad vastava tunnistuse.
Kursused toimuvad Sugesto hubastes õpperuumides, Tallinn Narva mnt. 6-9, veebis või tellija ruumides.
 
 
Tööalane ja suhtluskeele kursus. Kesktase (B1) Kursuse pikkus 100-120 akadeemiist tundi, sh 60 – 80 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 40 akadeemilist tundi iseseisvat õpet.

Kursus on mõeldud neile, kes on saavutanud eelnevalt A2 taseme ja neile, kelle vastava võõrkeele kasutamine on olnud passiivne, kuid vastab nõutud tasemele.
Põhilised suhtlusteemad:
– isiklike kogemuste kirjeldamine, võrdluste tegemine ja erinevuste väljatoomine
– elutingimuste, töö ja töökohustuste detailsem kirjeldamine ja analüüs
– sündmuste, toimingute ja kavatsuste detailsem kirjeldamine
– suhtlemine kliendiga (aktiivne kuulamine, selgitamine, veenmine, probleemide lahendamine)
– ametialased telefonikõned ja e-kirjad
– lühipresentatsioonid ja arutelud.
Grammatika:
B1 tasemele vastav grammatika.
Õpiväljundid:
Kursusel omandatakse suhtlemisoskus nii igapäevaselt kui tööolukordades ja kinnistatakse
suhtlemisoskuseks vajalik baasgrammatika. Õppijad julgevad suhelda kursustel käsitletud teemadel, ei karda teha vigu ja tunnevad vastava keelekeskkonna suhtlemisetiketti. Lisaks suhtluskusele suureneb esinemisjulgus, paraneb loovus.
Õppija oskab:
– kirjeldada igapäevasündmusi ja toiminguid
– hoida üleval viisakusvestlust
– suhelda kliendiga kursusel käsitletud tööalastel teemadel
– koostada igapäevaseid ja tööalaseid-kirju
– teha lühipresentatsiooni tuttavatel teemadel
– väljendada oma soove ja esitada küsimusi, reageerida kaasvestlejate küsimustele ja kommentaaridele
– pidada lühikesi telefonivestlusi üldistel ja töö teemadel
– koostada teksti tuttavatel teemadel
– argumenteerida ja põhjendada oma arvamusi
– saab aru aeglasemast kõnest ja mõistab igapäevases üldkeeles kirjutatud tekste.
Õpetusmetoodika baseerub kaasaegsete aktiivmeetodite parimale praktikale.
Koolituse alguses püstitab õppija oma eesmärgid (mida ta koolituse lõpus oskab ja suudab) ja määratleb koos koolitajaga, kuidas nende eesmärkide saavutamiseni jõuda ja kuidas nende saavutamist kontrollida.
Keeleõpe toimub elulistes situatsioonides, läbi loovate rollimängude ja simulatsioonide. Kasutame paaris- ja rühmatööd, rollimänge, väitlusi, mõistete kaardistamist, õpisituatsiooni dramatiseerimist – seega loovaid ülesandeid, mis motiveerivad õppijaid kaasa mõtlema. Positiivne, õppija motivatsiooni toetav õpikeskkond tugevdab õppija enesehinnangut ja annab talle eduelamuse juba esimesest tunnist.
Vestluskaaslasi vahetatakse pidevalt, et anda õppijatele võimalust kinnistada materjali läbivate korduste, olla erinevates rollides ja erinevate partneritega.
Õpetaja loob keele praktikaks igale tunnile oma stsenaariumi, kus toimub loomulik õppeteemaga seotud suhtlemine ning sõnavara ja grammatika kinnistamine. Sõnade, väljendite ja grammatika meeldejätmiseks kasutame erinevaid mälutehnikaid (kehakeelt, riimi, rütmi jt).
Koduseks iseseisvaks tööks jääb tunnis õpitu kinnistamine läbi loovate ülesannete ja kuulamisharjutuste.
Tunnid toimuvad kaks korda nädalas a 2 kuni 3 akadeemilist tundi korraga.
Õpperühm: 6-10 inimest.
Kursusel põhinevad B1 taseme õpikud on välja antud erinevate kirjastuste poolt. Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele. Kasutatakse palju audio- ja videomaterjali.
Kasutame ka palju veebipõhist autentset materjali, et hoia õppijaid kursis kõige värskemate teemadega ja kaasaegse keelekasutusega. Osa õppematerjale on koostatud meie oma õpetajate poolt.
Õppematerjalid saavad õppijad paljundatud kujul. Igal grupil on oma link Google Drive keskkonnas.
Juurdepääs tunnimaterjalile võimaldatakse ka puudujatele.
Kursus lõpeb saavutustestiga. Test koosneb suhtlusülesannetest erinevatel teemadel ja lühikesest grammatika testist. Testi sooritanud saavad vastava tunnistuse.
Kursused toimuvad Sugesto hubastes õpperuumides, Tallinn Narva mnt. 6-9, veebis või tellija ruumides.
 
 
Tööalane ja suhtluskeele kursus. Kesktase (B1) Kursuse pikkus 180-200 akadeemilist tundi, sh. 90 -120 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 60 – 80 akadeemilist tundi iseseisvat õpet

Kursus on mõeldud neile, kes on saavutanud eelnevalt A2 taseme ja neile, kelle vastava võõrkeele kasutamine on olnud passiivne, kuid vastab nõutud tasemele.
Põhilised suhtlusteemad:
– isiklike kogemuste kirjeldamine, võrdluste tegemine ja erinevuste väljatoomine
– elutingimuste, töö ja töökohustuste kirjeldamine ja analüüs
– sündmuste, toimingute ja kavatsuste detailne kirjeldamine
– suhtlemine kliendiga (aktiivne kuulamine, selgitamine, veenmine, probleemide lahendamine)
– ametialased telefonikõned ja e-kirjad
– lühipresentatsioonid ja arutelud, trendide kirjeldus
– argumenteerimine.
Grammatika:
B1 tasemele vastav grammatika.
Õpiväljundid:
Kursusel omandatakse suhtlemisoskus nii igapäevaselt kui tööolukordades ja kinnistatakse
suhtlemisoskuseks vajalik baasgrammatika. Õppijad julgevad suhelda kursustel käsitletud teemadel, ei karda teha vigu ja tunnevad vastava keelekeskkonna suhtlemisetiketti. Lisaks suhtlusoskusele suureneb esinemisjulgus, paraneb loovus.
Õppija oskab:
– kirjeldada igapäevasündmusi ja toiminguid
– hoida üleval viisakusvestlust
– suhelda kliendiga kursusel käsitletud tööalastel teemadel
– koostada igapäevaseid ja tööalaseid-kirju
– teha lühipresentatsiooni tuttavatel teemadel
– väljendada oma soove ja esitada küsimusi, reageerida kaasvestlejate küsimustele ja kommentaaridele
– pidada lühikesi telefonivestlusi üldistel ja töö teemadel
– koostada teksti tuttavatel teemadel
– argumenteerida ja põhjendada oma arvamusi.
Õppija saab aru aeglasemast kõnest ja mõistab igapäevases üldkeeles kirjutatud tekste.
Õpetusmetoodika baseerub kaasaegsete aktiivmeetodite parimale praktikale.
Koolituse alguses püstitab õppija oma eesmärgid (mida ta koolituse lõpus oskab ja suudab) ja määratleb koos koolitajaga, kuidas nende eesmärkide saavutamiseni jõuda ja kuidas nende saavutamist kontrollida.
Keeleõpe toimub elulistes situatsioonides, läbi loovate rollimängude ja simulatsioonide. Kasutame paaris- ja rühmatööd, rollimänge, väitlusi, mõistete kaardistamist, õpisituatsiooni dramatiseerimist – seega loovaid ülesandeid, mis motiveerivad õppijaid kaasa mõtlema. Positiivne, õppija motivatsiooni toetav õpikeskkond tugevdab õppija enesehinnangut ja annab talle eduelamuse juba esimesest tunnist.
Vestluskaaslasi vahetatakse pidevalt, et anda õppijatele võimalust kinnistada materjali läbivate korduste, olla erinevates rollides ja erinevate partneritega.
Õpetaja loob keele praktikaks igale tunnile oma stsenaariumi, kus toimub loomulik õppeteemaga seotud suhtlemine ning sõnavara ja grammatika kinnistamine. Sõnade, väljendite ja grammatika meeldejätmiseks kasutame erinevaid mälutehnikaid (kehakeelt, riimi, rütmi jt).
Koduseks iseseisvaks tööks jääb tunnis õpitu kinnistamine läbi loovate ülesannete ja kuulamisharjutuste.
Tunnid toimuvad kaks korda nädalas a 2 kuni 3 akadeemilist tundi korraga.
Õpperühm: 6-10 inimest.
Kursusel põhinevad B1 taseme õpikud on välja antud erinevate kirjastuste poolt. Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele. Kasutatakse palju audio- ja videomaterjali.
Kasutame ka palju veebipõhist autentset materjali, et hoia õppijaid kursis kõige värskemate teemadega ja kaasaegse keelekasutusega. Osa õppematerjale on koostatud meie oma õpetajate poolt.
Õppematerjalid saavad õppijad paljundatud kujul. Igal grupil on oma link Google Drive keskkonnas.
Juurdepääs tunnimaterjalile võimaldatakse ka puudujatele.
Kursus lõpeb saavutustestiga. Test koosneb suhtlusülesannetest erinevatel teemadel ja lühikesest grammatika testist. Testi sooritanud saavad vastava tunnistuse.
Kursused toimuvad Sugesto hubastes õpperuumides, Tallinn Narva mnt. 6-9, veebis või tellija ruumides.
 
 
Tööalane ja suhtluskeele kursus. Kesktase (B1) Kursuse pikkus 200-220 akadeemilist tundi, sh. 120 – 160 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 60-80 akadeemilist tundi iseseisvat õpet.

Kursus on mõeldud neile, kes on saavutanud eelnevalt A2 taseme ja neile, kelle vastava võõrkeele kasutamine on olnud passiivne, kuid vastab nõutud tasemele.
Põhilised suhtlusteemad:
– isiklike kogemuste kirjeldamine, võrdluste tegemine ja erinevuste väljatoomine
– elutingimuste, töö ja töökohustuste kirjeldamine ja analüüs
– sündmuste, toimingute ja kavatsuste detailne kirjeldamine
– suhtlemine kliendiga (aktiivne kuulamine, selgitamine, veenmine, probleemide lahendamine)
– ametialased telefonikõned ja e-kirjad
– lühipresentatsioonid ja arutelud, trendide kirjeldus
– argumenteerimine.
Grammatika:
B1 tasemele vastav grammatika.
Õpiväljundid:
Kursusel omandatakse suhtlemisoskus nii igapäevaselt kui tööolukordades ja kinnistatakse
suhtlemisoskuseks vajalik baasgrammatika. Õppijad julgevad suhelda kursustel käsitletud teemadel, ei karda teha vigu ja tunnevad vastava keelekeskkonna suhtlemisetiketti. Lisaks suhtlusoskusele suureneb esinemisjulgus, paraneb loovus.
Õppija oskab:
– kirjeldada igapäevasündmusi ja toiminguid
– hoida üleval viisakusvestlust
– suhelda kliendiga kursusel käsitletud tööalastel teemadel
– koostada igapäevaseid ja tööalaseid-kirju
– teha lühipresentatsiooni tuttavatel teemadel
– väljendada oma soove ja esitada küsimusi, reageerida kaasvestlejate küsimustele ja kommentaaridele
– pidada lühikesi telefonivestlusi üldistel ja töö teemadel
– koostada teksti tuttavatel teemadel
– argumenteerida ja põhjendada oma arvamusi.
Õppija saab aru aeglasemast kõnest ja mõistab igapäevases üldkeeles kirjutatud tekste.
Õpetusmetoodika baseerub kaasaegsete aktiivmeetodite parimale praktikale.
Koolituse alguses püstitab õppija oma eesmärgid (mida ta koolituse lõpus oskab ja suudab) ja määratleb koos koolitajaga, kuidas nende eesmärkide saavutamiseni jõuda ja kuidas nende saavutamist kontrollida.
Keeleõpe toimub elulistes situatsioonides, läbi loovate rollimängude ja simulatsioonide. Kasutame paaris- ja rühmatööd, rollimänge, väitlusi, mõistete kaardistamist, õpisituatsiooni dramatiseerimist – seega loovaid ülesandeid, mis motiveerivad õppijaid kaasa mõtlema. Positiivne, õppija motivatsiooni toetav õpikeskkond tugevdab õppija enesehinnangut ja annab talle eduelamuse juba esimesest tunnist.
Vestluskaaslasi vahetatakse pidevalt, et anda õppijatele võimalust kinnistada materjali läbivate korduste, olla erinevates rollides ja erinevate partneritega.
Õpetaja loob keele praktikaks igale tunnile oma stsenaariumi, kus toimub loomulik õppeteemaga seotud suhtlemine ning sõnavara ja grammatika kinnistamine. Sõnade, väljendite ja grammatika meeldejätmiseks kasutame erinevaid mälutehnikaid (kehakeelt, riimi, rütmi jt).
Koduseks iseseisvaks tööks jääb tunnis õpitu kinnistamine läbi loovate ülesannete ja kuulamisharjutuste.
Tunnid toimuvad kaks korda nädalas a 2 kuni 3 akadeemilist tundi korraga.
Õpperühm: 6-10 inimest.
Kursusel põhinevad B1 taseme õpikud on välja antud erinevate kirjastuste poolt. Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele. Kasutatakse palju audio- ja videomaterjali.
Kasutame ka palju veebipõhist autentset materjali, et hoia õppijaid kursis kõige värskemate teemadega ja kaasaegse keelekasutusega. Osa õppematerjale on koostatud meie oma õpetajate poolt.
Õppematerjalid saavad õppijad paljundatud kujul. Igal grupil on oma link Google Drive keskkonnas.
Juurdepääs tunnimaterjalile võimaldatakse ka puudujatele.
Kursus lõpeb saavutustestiga. Test koosneb suhtlusülesannetest erinevatel teemadel ja lühikesest grammatika testist. Testi sooritanud saavad vastava tunnistuse.
Kursused toimuvad Sugesto hubastes õpperuumides, Tallinn Narva mnt. 6-9, veebis või tellija ruumides.
 
 
Tööalane ja suhtluskeele kursus. Kesktase (B1) Kursuse pikkus 240 akadeemilist tundi, sh. 180 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 60 akadeemilist tundi iseseisvat õpet.

Kursus on mõeldud neile, kes on saavutanud eelnevalt A2 taseme ja neile, kelle vastava võõrkeele kasutamine on olnud passiivne, kuid vastab nõutud tasemele.
Põhilised suhtlusteemad:
– isiklike kogemuste kirjeldamine, võrdluste tegemine ja erinevuste väljatoomine
– elutingimuste, töö ja töökohustuste kirjeldamine ja analüüs
– sündmuste, toimingute ja kavatsuste detailne kirjeldamine
– suhtlemine kliendiga (aktiivne kuulamine, selgitamine, veenmine, probleemide lahendamine)
– ametialased telefonikõned ja e-kirjad
– lühipresentatsioonid ja arutelud, trendide kirjeldus
– argumenteerimine.
Grammatika:
B1 tasemele vastav grammatika.
Õpiväljundid:
Kursusel omandatakse suhtlemisoskus nii igapäevaselt kui tööolukordades ja kinnistatakse
suhtlemisoskuseks vajalik baasgrammatika. Õppijad julgevad suhelda kursustel käsitletud teemadel, ei karda teha vigu ja tunnevad vastava keelekeskkonna suhtlemisetiketti. Lisaks suhtlusoskusele suureneb esinemisjulgus, paraneb loovus.
Õppija oskab:
– kirjeldada igapäevasündmusi ja toiminguid
– hoida üleval viisakusvestlust
– suhelda kliendiga kursusel käsitletud tööalastel teemadel
– koostada igapäevaseid ja tööalaseid-kirju
– teha lühipresentatsiooni tuttavatel teemadel
– väljendada oma soove ja esitada küsimusi, reageerida kaasvestlejate küsimustele ja kommentaaridele
– pidada lühikesi telefonivestlusi üldistel ja töö teemadel
– koostada teksti tuttavatel teemadel
– argumenteerida ja põhjendada oma arvamusi.
Õppija saab aru aeglasemast kõnest ja mõistab igapäevases üldkeeles kirjutatud tekste.
Õpetusmetoodika baseerub kaasaegsete aktiivmeetodite parimale praktikale.
Koolituse alguses püstitab õppija oma eesmärgid (mida ta koolituse lõpus oskab ja suudab) ja määratleb koos koolitajaga, kuidas nende eesmärkide saavutamiseni jõuda ja kuidas nende saavutamist kontrollida.
Keeleõpe toimub elulistes situatsioonides, läbi loovate rollimängude ja simulatsioonide. Kasutame paaris- ja rühmatööd, rollimänge, väitlusi, mõistete kaardistamist, õpisituatsiooni dramatiseerimist – seega loovaid ülesandeid, mis motiveerivad õppijaid kaasa mõtlema. Positiivne, õppija motivatsiooni toetav õpikeskkond tugevdab õppija enesehinnangut ja annab talle eduelamuse juba esimesest tunnist.
Vestluskaaslasi vahetatakse pidevalt, et anda õppijatele võimalust kinnistada materjali läbivate korduste, olla erinevates rollides ja erinevate partneritega.
Õpetaja loob keele praktikaks igale tunnile oma stsenaariumi, kus toimub loomulik õppeteemaga seotud suhtlemine ning sõnavara ja grammatika kinnistamine. Sõnade, väljendite ja grammatika meeldejätmiseks kasutame erinevaid mälutehnikaid (kehakeelt, riimi, rütmi jt).
Koduseks iseseisvaks tööks jääb tunnis õpitu kinnistamine läbi loovate ülesannete ja kuulamisharjutuste.
Tunnid toimuvad kaks korda nädalas a 2 kuni 3 akadeemilist tundi korraga.
Õpperühm: 6-10 inimest.
Kursusel põhinevad B1 taseme õpikud on välja antud erinevate kirjastuste poolt. Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele. Kasutatakse palju audio- ja videomaterjali.
Kasutame ka palju veebipõhist autentset materjali, et hoia õppijaid kursis kõige värskemate teemadega ja kaasaegse keelekasutusega. Osa õppematerjale on koostatud meie oma õpetajate poolt.
Õppematerjalid saavad õppijad paljundatud kujul. Igal grupil on oma link Google Drive keskkonnas.
Juurdepääs tunnimaterjalile võimaldatakse ka puudujatele.
Kursus lõpeb saavutustestiga. Test koosneb suhtlusülesannetest erinevatel teemadel ja lühikesest grammatika testist. Testi sooritanud saavad vastava tunnistuse.
Kursused toimuvad Sugesto hubastes õpperuumides, Tallinn Narva mnt. 6-9, veebis või tellija ruumides.
 
 
Tööalane ja suhtluskeele kursus. Kesktase (B1). Kursuse pikkus 240 akadeemilist tundi (160 akadeemilist tundi auditoorset ja 80 akadeemilist tundi iseseisvat õpet). Koolitus toimub kontaktõppes ja/või veebi vahendusel

Kursus on mõeldud neile, kes on saavutanud eelmisel kursusel A2 taseme.
Põhilised teemad:
– Eesti loodus, majandus ja kultuur, tulevikutrendid 
– Tallinna vaatamisväärsused
– hobid ja reisimine
– elukeskkond linnas ja maal
– ülevaade aktuaalsetest teemadest sotsiaalmeedias
– ametlike ja mitteametlike kirjade kirjutamine
– telefonikõned
– nõupidamised
– ettekanded
– osalemine koosolekutel, koosoleku juhatamine.

Grammatika:
kesktasemele vastav grammatika.
Õpiväljundid:
Kursusel omandatakse suhtlemisoskus kesktasemel nii igapäevastes kui tööolukordades ja kinnistatakse vajalik grammatika. Õppijad oskavad ja julgevad haarata initsiatiivi vestluses, oskavad argumenteerida ja oma seisukohta kaitsta, teevad tööalaseid presentatsiooni ja tunnevad ametialast eriterminoloogiat nii kõnes kui kirjas. Lisaks suhtlusoskusele, nii kõnes kui kirjas, paraneb esinemisjulgus, meeskonnatöö ja loovus.
Õppija oskab:
– vestelda, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused
– soovitada ja kirjeldada oma kodukoha vaatamisväärsusi
– arutada aktuaalsel teemal sotsiaalmeedias
– pidada telefonikõnesid erinevatel igapäevastel ja tööalastel teemadel
– võtta sõna nõupidamist, esitades oma seisukohta, argumenteerida;
– pidada ettekandeid oma tööga seotud teemadel
– kirjutada ametlike ja igapäevaste teemadega seotud e-kirju
– suhelda teemadel, mis puudutavad Eesti loodust, majandust, kultuuri ja majandust, elukeskkonda
linnas ja maal
– osaleda koosolekutel
– saab ettevalmistuse eesti keele tasemeeksami sooritamiseks.
Õppija saab aru selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, kui vaja on käsitletud
päevateemasid või huvitavaid teemasid.
Õpetusmetoodika baseerub kaasaegsete aktiivmeetodite parimale praktikale.
Koolituse alguses püstitab õppija oma eesmärgid (mida ta koolituse lõpus oskab ja suudab) ja määratleb koos koolitajaga, kuidas nende eesmärkide saavutamiseni jõuda ja kuidas nende saavutamist kontrollida.
Keeleõpe toimub elulistes situatsioonides, läbi loovate rollimängude ja simulatsioonide. Kasutame paaris- ja rühmatööd, rollimänge, väitlusi, mõistete kaardistamist, õpisituatsiooni dramatiseerimist – seega loovaid ülesandeid, mis motiveerivad õppijaid kaasa mõtlema. Positiivne, õppija motivatsiooni toetav õpikeskkond tugevdab õppija enesehinnangut ja annab talle eduelamuse juba esimesest tunnist.
Vestluskaaslasi vahetatakse pidevalt, et anda õppijatele võimalust kinnistada materjali läbivate korduste, olla erinevates rollides ja erinevate partneritega.
Õpetaja loob keele praktikaks igale tunnile oma stsenaariumi, kus toimub loomulik õppeteemaga seotud suhtlemine ning sõnavara ja grammatika kinnistamine. Sõnade, väljendite ja grammatika meeldejätmiseks kasutame erinevaid mälutehnikaid (kehakeelt, riimi, rütmi jt).
Koduseks iseseisvaks tööks jääb tunnis õpitu kinnistamine läbi loovate ülesannete ja kuulamisharjutuste.
Tunnid toimuvad kaks korda nädalas a 2 kuni 3 akadeemilist tundi korraga.
Õpperühm: 6-10 inimest.
Kursusel põhinevad B1 taseme õpikud on välja antud erinevate kirjastuste poolt. Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele. Kasutatakse palju audio- ja videomaterjali.
Kasutame ka palju veebipõhist autentset materjali, et hoia õppijaid kursis kõige värskemate teemadega ja kaasaegse keelekasutusega. Osa õppematerjale on koostatud meie oma õpetajate poolt.
Õppematerjalid saavad õppijad paljundatud kujul. Igal grupil on oma link Google Drive keskkonnas.
Juurdepääs tunnimaterjalile võimaldatakse ka puudujatele.
Kursus lõpeb saavutustestiga. Test koosneb suhtlusülesannetest erinevatel teemadel ja lühikesest grammatika testist. Testi sooritanud saavad vastava tunnistuse.
Kursused toimuvad Sugesto hubastes õpperuumides, Tallinn Narva mnt. 6-9, veebis või tellija ruumides.
 
 
Tööalane ja suhtluskeele kursus. Tugevam kesktase (B2) Kursuse pikkus 100 akadeemilist tundi, sh. 60 akadeemilist tundi ja/või 40 akadeemilist tundi iseseisvat õpet veebis või kontaktõppes

Kursus on mõeldud neile, kes on saavutanud eelmisel kursusel B1 taseme ja neile, kelle vastava võõrkeele kasutamine on olnud passiivne, kuid vastab nõutud tasemele.
Põhilised suhtlusteemad:

– ülevaade aktuaalsetest teemadest sotsiaalmeedias
– keskkond, inimtegevuse mõju keskkonnale, tulevikutrendid
– loovus ja innovatsioon – kuidas kujundada oma karjääri – kuidas töökoht ja suhted kolleegidega mõjutavad meie töörahulolu
– uus töökoht, CV, ametikiri, käitumine tööintervjuul
– ametlike ja mitteametlike kirjade kirjutamine
– telefonikõned
– nõupidamised
– osalemine koosolekutel, koosoleku juhatamine, probleemsete situatsioonide analüüs
– tõhusate ettekannete saladused, kuidas esineda enesekindlalt ja pidada haaravaid arutelusid, tööalaste pretensioonide lahendamine 
– tööalane suhtlusetikett
– elu linnas ja maal, linna- ja maaelu eelised ja puudused
– rahvuslikud eripärad, kultuurierinevused, kultuuribarjäärid ja sallivus.

Grammatika:
Tugevamale kesktasemele vastav grammatika.
Õpiväljundid:
Kursusel omandatakse suhtlemisoskus tugevamal kesktasemel nii igapäevaselt kui tööolukordade ja kinnistatakse vajalik grammatika. Õppijad oskavad ja julgevad võtta initsiatiivi vestluses, oskavad argumenteerida ja oma seisukohta kaitsta, teevad tööalaseid presentatsioone ja tunnevad ametialast eriterminoloogiat nii kõnes kui kirjas. Lisaks suhtlusoskusele, nii kõnes kui kirjas, siis ka esinemisjulgus, paraneb meeskonnatöö ja loovus.
Õppijad tunnevad ennast enesekindlalt suheldes kursustel käsitletud teemadel, ei karda teha vigu ja tunnevad vastava keelekeskkonna suhtlemisetiketti.
Õppija oskab:
– vestelda, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused
– soovitada ja kirjeldada oma kodukoha vaatamisväärsusi
– arutada aktuaalsel teemal sotsiaalmeedias
– pidada telefonikõnesid erinevatel igapäevastel ja tööalastel teemadel
– võtta sõna nõupidamist, esitades oma seisukohta, argumenteerida;
– pidada ettekandeid oma tööga seotud teemadel
– kirjutada ametlike ja igapäevaste teemadega seotud e-kirju
– suhelda teemadel, mis puudutavad Eesti loodust, majandust, kultuuri ja majandust, elukeskkonda linnas ja maal.
Õppija saab aru raadio- või telesaadete sisust, kui need käsitlevad päevateemasid
või teda huvitavaid teemasid.
Õpetusmetoodika baseerub kaasaegsete aktiivmeetodite parimale praktikale.
Koolituse alguses püstitab õppija oma eesmärgid (mida ta koolituse lõpus oskab ja suudab) ja määratleb koos koolitajaga, kuidas nende eesmärkide saavutamiseni jõuda ja kuidas nende saavutamist kontrollida.
Keeleõpe toimub elulistes situatsioonides, läbi loovate rollimängude ja simulatsioonide. Kasutame paaris- ja rühmatööd, rollimänge, väitlusi, mõistete kaardistamist, õpisituatsiooni dramatiseerimist – seega loovaid ülesandeid, mis motiveerivad õppijaid kaasa mõtlema. Positiivne, õppija motivatsiooni toetav õpikeskkond tugevdab õppija enesehinnangut ja annab talle eduelamuse juba esimesest tunnist.
Vestluskaaslasi vahetatakse pidevalt, et anda õppijatele võimalust kinnistada materjali läbivate korduste, olla erinevates rollides ja erinevate partneritega.
Õpetaja loob keele praktikaks igale tunnile oma stsenaariumi, kus toimub loomulik õppeteemaga seotud suhtlemine ning sõnavara ja grammatika kinnistamine. Sõnade, väljendite ja grammatika meeldejätmiseks kasutame erinevaid mälutehnikaid (kehakeelt, riimi ja rütmi, jt).
Koduseks iseseisvaks tööks jääb tunnis õpitu kinnistamine läbi loovate ülesannete ja kuulamisharjutuste.
Tunnid toimuvad kaks korda nädalas a 2 kuni 3 akadeemilist tundi korraga.
Õpperühm: 6-10 inimest.
Kursusel põhinevad B2 taseme õpikud on välja antud erinevate kirjastuste poolt. Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele. Kasutatakse palju audio- ja videomaterjali.
Kasutame ka palju veebipõhist autentset materjali, et hoia õppijaid kursis kõige värskemate teemadega ja kaasaegse keelekasutusega. Osa õppematerjale on koostatud meie oma õpetajate poolt.
Õppematerjalid saavad õppijad paljundatud kujul. Igal grupil on oma link Google Drive keskkonnas.
Juurdepääs tunnimaterjalile võimaldatakse ka puudujatele.
Kursus lõpeb saavutustestiga. Test koosneb suhtlusülesannetest erinevatel teemadel ja lühikesest grammatika testist. Testi sooritanud saavad vastava tunnistuse.
Kursused toimuvad Sugesto hubastes õpperuumides, Tallinn Narva mnt. 6-9, veebis või tellija ruumides.
 
 
Tööalane ja suhtluskeele kursus (ka individuaalõpe). Tugevam kesktase (B2) Kursuse pikkus 120 -140 akadeemilist tundi, sh. 70-90 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 40-60 akadeemilist tundi iseseisvat õpet

Kursus on mõeldud neile, kes on saavutanud eelmisel kursusel B1 taseme ja neile, kelle vastava võõrkeele kasutamine on olnud passiivne, kuid vastab nõutud tasemele.
Põhilised suhtlusteemad:
– ülevaade aktuaalsetest teemadest sotsiaalmeedias
– keskkond, inimtegevuse mõju keskkonnale, tulevikutrendid
– loovus ja innovatsioon – kuidas kujundada oma karjääri – kuidas töökoht ja suhted kolleegidega mõjutavad meie töörahulolu
– uus töökoht, CV, ametikiri, käitumine tööintervjuul
– ametlike ja mitteametlike kirjade kirjutamine
– telefonikõned
– nõupidamised
– osalemine koosolekutel, koosoleku juhatamine, probleemsete situatsioonide analüüs
– tõhusate ettekannete saladused, kuidas esineda enesekindalt ja pidada haaravaid arutelusid, tööalaste pretensioonide lahendamine
– tööalane suhtlusetikett
– elu linnas ja maal, linna- ja maaelu eelised ja puudused
– rahvuslikud eripärad, kultuurierinevused, kultuuribarjäärid, sallivus.
Grammatika:
Tugevamale kesktasemele vastav grammatika.
Õpiväljundid:
Kursusel omandatakse suhtlemisoskus tugevamal kesktasemel nii igapäevaselt kui tööolukordade ja kinnistatakse vajalik grammatika. Õppijad oskavad ja julgevad võtta initsiatiivi vestluses, oskavad argumenteerida ja oma seisukohta kaitsta, teevad tööalaseid presentatsioone ja tunnevad ametialast eriterminoloogiat nii kõnes kui kirjas. Lisaks suhtlusoskusele nii kõnes suureneb esinemisjulgus, paraneb meeskonnatöö ja loovus.
Õppijad tunnevad ennast enesekindlalt suheldes kursustel käsitletud teemadel, ei karda teha vigu ja tunnevad vastava keelekeskkonna suhtlemisetiketti.
Õppija oskab:
– vestelda, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused
– soovitada ja kirjeldada oma kodukoha vaatamisväärsusi
– arutada aktuaalsel teemal sotsiaalmeedias
– pidada telefonikõnesid erinevatel igapäevastel ja tööalastel teemadel
– võtta sõna nõupidamistel, esitades oma seisukohta, argumenteerida
– pidada ettekandeid oma tööga seotud teemadel
– kirjutada ametlike ja igapäevaste teemadega seotud e-kirju
– suhelda teemadel, mis puudutavad Eesti loodust, majandust, kultuuri ja elukeskkonda linnas ja maal.
Õppija saab aru raadio- või telesaadete sisust, kui need käsitlevad päevateemasid või teda huvitavaid teemasid.
Õpetusmetoodika baseerub kaasaegsete aktiivmeetodite parimale praktikale.
Koolituse alguses püstitab õppija oma eesmärgid (mida ta koolituse lõpus oskab ja suudab) ja määratleb koos koolitajaga, kuidas nende eesmärkide saavutamiseni jõuda ja kuidas nende saavutamist kontrollida.
Keeleõpe toimub elulistes situatsioonides, läbi loovate rollimängude ja simulatsioonide. Kasutame paaris- ja rühmatööd, rollimänge, väitlusi, mõistete kaardistamist, õpisituatsiooni dramatiseerimist – seega loovaid ülesandeid, mis motiveerivad õppijaid kaasa mõtlema. Positiivne, õppija motivatsiooni toetav õpikeskkond tugevdab õppija enesehinnangut ja annab talle eduelamuse juba esimesest tunnist.
Vestluskaaslasi vahetatakse pidevalt, et anda õppijatele võimalust kinnistada materjali läbivate korduste, olla erinevates rollides ja erinevate partneritega.
Õpetaja loob keele praktikaks igale tunnile oma stsenaariumi, kus toimub loomulik õppeteemaga seotud suhtlemine ning sõnavara ja grammatika kinnistamine. Sõnade, väljendite ja grammatika meeldejätmiseks kasutame erinevaid mälutehnikaid (kehakeelt, riimi ja rütmi, jt).
Koduseks iseseisvaks tööks jääb tunnis õpitu kinnistamine läbi loovate ülesannete ja kuulamisharjutuste.
Tunnid toimuvad kaks korda nädalas a 2 kuni 3 akadeemilist tundi korraga.
Õpperühm: 6-10 inimest.
Kursusel põhinevad B2 taseme õpikud on välja antud erinevate kirjastuste poolt. Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele. Kasutatakse palju audio- ja videomaterjali.
Kasutame ka palju veebipõhist autentset materjali, et hoia õppijaid kursis kõige värskemate teemadega ja kaasaegse keelekasutusega. Osa õppematerjale on koostatud meie oma õpetajate poolt.
Õppematerjalid saavad õppijad paljundatud kujul. Igal grupil on oma link Google Drive keskkonnas.
Juurdepääs tunnimaterjalile võimaldatakse ka puudujatele.
Kursus lõpeb saavutustestiga. Test koosneb suhtlusülesannetest erinevatel teemadel ja lühikesest grammatika testist. Testi sooritanud saavad vastava tunnistuse.
Kursused toimuvad Sugesto hubastes õpperuumides, Tallinn Narva mnt. 6-9, veebis või tellija ruumides.
 
 
Tööalane ja suhtluskeele kursus. Tugevam kesktase (B2) Kursuse pikkus 180 akadeemilist tundi, sh. 120 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 60 akadeemilist tundi iseseisvat õpet

Kursus on mõeldud neile, kes on saavutanud eelmisel kursusel B1 taseme ja neile, kelle vastava
võõrkeele kasutamine on olnud passiivne, kuid vastab nõutud tasemele.
Põhilised suhtlusteemad:
– ülevaade aktuaalsetest teemadest sotsiaalmeedias
– keskkond, inimtegevuse mõju keskkonnale, tulevikutrendid
– loovus ja innovatsioon – kuidas kujundada oma karjääri – kuidas töökohta ja suhted kolleegidega mõjutavad meie töörahulolu
– uus töökoht, CV, ametikiri, käitumine tööintervjuul
– ametlike ja mitteametlike kirjade kirjutamine
– telefonikõned
– nõupidamised
– osalemine koosolekutel, koosoleku juhatamine, probleemsete situatsioonide analüüs
– tõhusate ettekannete saladused, kuidas esineda enesekindlalt ja pidada haaravaid arutelusid, tööalaste pretensioonide lahendamine
– tööalane suhtlusetikett
– elu linnas ja maal, linna- ja maaelu eelised ja puudused
– rahvuslikud eripärad, kultuurierinevaused, kultuuribarjäärid, sallivus.
Grammatika:
Tugevamale kesktasemele vastav grammatika.
Õpiväljundid:
Kursusel omandatakse suhtlemisoskus tugevamal kesktasemel nii igapäevaselt kui tööolukordade ja kinnistatakse vajalik grammatika. Õppijad oskavad ja julgevad võtta initsiatiivi vestluses, oskavad argumenteerida ja oma seisukohta kaitsta, teevad tööalaseid presentatsioone ja tunnevad ametialast eriterminoloogiat nii kõnes kui kirjas. Lisaks suhtlusoskusele nii kõnes suureneb esinemisjulgus, paraneb meeskonnatöö ja loovus.
Õppijad tunnevad ennast enesekindlalt suheldes kursustel käsitletud teemadel, ei karda teha vigu ja tunnevad vastava keelekeskkonna suhtlemisetiketti.
Õppija oskab:
– vestelda, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused
– soovitada ja kirjeldada oma kodukoha vaatamisväärsusi
– arutada aktuaalsel teemal sotsiaalmeedias
– pidada telefonikõnesid erinevatel igapäevastel ja tööalastel teemadel
– võtta sõna nõupidamistel, esitades oma seisukohta, argumenteerida
– pidada ettekandeid oma tööga seotud teemadel
– kirjutada ametlike ja igapäevaste teemadega seotud e-kirju
– suhelda teemadel, mis puudutavad Eesti loodust, majandust, kultuuri ja elukeskkonda linnas ja maal.
Õppija saab aru raadio- või telesaadete sisust, kui need käsitlevad päevateemasid või teda huvitavaid teemasid.
Õpetusmetoodika baseerub kaasaegsete aktiivmeetodite parimale praktikale.
Koolituse alguses püstitab õppija oma eesmärgid (mida ta koolituse lõpus oskab ja suudab) ja määratleb koos koolitajaga, kuidas nende eesmärkide saavutamiseni jõuda ja kuidas nende saavutamist kontrollida.
Keeleõpe toimub elulistes situatsioonides, läbi loovate rollimängude ja simulatsioonide. Kasutame paaris- ja rühmatööd, rollimänge, väitlusi, mõistete kaardistamist, õpisituatsiooni dramatiseerimist – seega loovaid ülesandeid, mis motiveerivad õppijaid kaasa mõtlema. Positiivne, õppija motivatsiooni toetav õpikeskkond tugevdab õppija enesehinnangut ja annab talle eduelamuse juba esimesest tunnist.
Vestluskaaslasi vahetatakse pidevalt, et anda õppijatele võimalust kinnistada materjali läbivate korduste, olla erinevates rollides ja erinevate partneritega.
Õpetaja loob keele praktikaks igale tunnile oma stsenaariumi, kus toimub loomulik õppeteemaga seotud suhtlemine ning sõnavara ja grammatika kinnistamine. Sõnade, väljendite ja grammatika meeldejätmiseks kasutame erinevaid mälutehnikaid (kehakeelt, riimi, rütmi jt).
Koduseks iseseisvaks tööks jääb tunnis õpitu kinnistamine läbi loovate ülesannete ja kuulamisharjutuste.
Tunnid toimuvad kaks korda nädalas a 2 kuni 3 akadeemilist tundi korraga.
Õpperühm: 6-10 inimest.
Kursusel kasutatavad B2 taseme õpikud on välja antud erinevate kirjastuste poolt. Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele. Kasutatakse palju audio- ja videomaterjali.
Kasutame ka palju veebipõhist autentset materjali, et hoia õppijaid kursis kõige värskemate teemadega ja kaasaegse keelekasutusega. Osa õppematerjale on koostatud meie oma õpetajate poolt.
Õppematerjalid saavad õppijad paljundatud kujul. Igal grupil on oma link Google Drive keskkonnas.
Juurdepääs tunnimaterjalile võimaldatakse ka puudujatele.
Kursus lõpeb saavutustestiga. Test koosneb suhtlusülesannetest erinevatel teemadel ja lühikesest grammatika testist. Testi sooritanud saavad vastava tunnistuse.
Kursused toimuvad Sugesto hubastes õpperuumides, Tallinn Narva mnt. 6-9, veebis või tellija ruumides.
 
 

II Eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud täiendkoolitused

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täiendkoolitus.

Õppekava koostamise alus
Euroopa Keeleõppe Raamdokumendiga määratletud keeleoskusnõuded eesti keele A2- tasemele.
Õppekavarühm: keeleõpe
Eesmärk ja õpiväljundid
Koolituse lõpuks omandada keeleoskuse tase A2 ning saavutada õppekavas kirjeldatud
õpiväljundid.
Koolituse lõpuks õppija:
● saab aru fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega (pere,
sisseostud, kodukoht, töö)
● saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, oskab leida infot lihtsatest
igapäevatekstidest (reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid)
● saab hakkama igapäevaste tüüpiliste suhtlusülesannetega, oskab kaasa rääkida, oskab
kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, haridust ja tööd
● oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja.
Õpingute alustamise tingimused
Täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega või on sooritanud Sugesto kodulehel oleva
testi tasemele A1 või vähem. Punktide arvu vastavus keeletasemele ja keeletaseme kirjeldus on toodud
ära Sugesto kodulehel.
Vastuvõtt toimub registreerimistaotluste alusel.
Õppeaasta jooksul kursusele juurde liituda soovijatele võimaldatakse proovitund ning õppejõud
viib vajadusel läbi tasemesobivustesti. Kooli võetakse vastu soovijad, kes on esitanud kirjaliku või suulise
registreerimistaotluse.
Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Kogumaht: kuni 200 akadeemilist tundi, millest 150 tundi on auditoorset ja 50 tundi iseseisvat tööd.
Õppijate arv ühes grupis on maksimaalselt 15 inimest.
Õppesisu teemavaldkondade kaupa:
1.Tervitused, kõneetikett, tutvumine, tutvustamine, lihtsam enesekohane informatsioon.
Tähestik, eesti keele hääldus, eesti nimed, ankeediandmed, küsisõnad.
2. Kodumaa, rahvused, keeled
Päritolu ja kodumaa kirjeldamine. Eesti ja kodumaa võrdlemine. Rahvused ja keeled.
Eesti geograafia, suuremad linnad, saared jne. Kaardilt info leidmine.
3. Haridus, elukutse, töö
Õpingud, elukutse valik. Erialad ja ametid. Keeleoskus. Tööpakkumiskuulutused,
tööintervjuu, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine. CV.
4. Teenindus ja kaubandus
Postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne. Kõnetikett
teenindusasutustes. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta.
Võrdlemine. Juhendite, reklaamide põhisisu mõistmine.
5. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus
Hobid. Vaba aja veetmise eelistused. Kino, teater, kontsert jm kultuuriüritused. Sport.
Pühad ja tähtpäevad. Peretraditsioonid. Faktiinfo mõistmine ja kasutamine. Kutse.
6. Söök ja jook
Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Laua reserveerimine, menüü mõistmine,
tellimine. Toitumisharjumused. Kombed söögilauas ja kõneetikett.
7. Info meie ümber
Kuulutused, teadaanded, reklaam. Kohad ja tegevused.
8. Ilm ja loodus
Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaajad. Linnud, loomad, taimed.
9. Reisimine, transport, puhkus
Ühistransport, reisi planeerimine, piletiostmine. Teeküsimine ja juhatamine.
Majutusasutused, toa broneerimine. Vaatamisväärsused. Postkaardi kirjutamine.
Reisikirjeldus.
10. Kodu ja olme
Kodukirjeldus. Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Remont ja probleemid. Külaliste
kutsumine. Kõneetikett külas.
11. Keha, tervis ja tervishoid. Riided
Kehaosad. Enesetunne ja kaebused. Arsti vastuvõtule registreerimine. Haiglas ja
polikliinikus. Apteegis. Riietusesemed.
12. Minu päev ja aeg
13. Päeva kirjeldus. Tegevused. Ajamõisted ja kokkulepped.
Grammatika:
● Tähestik. Hääldamine. Kirjutamine.
● Nimisõna: käänded, mitmus, ühildumine omadussõnaga.
● Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad.
● Isikuline asesõna. Põhivormid.
● Tegusõna. Pööramine olevikus ja lihtminevikus, rektsioon, käskiv ja tingiv kõneviis.
● Muutumatud sõnad. Sidesõnad ja määrsõnad.
● Küsisõnad.
Õppeprotsess ja meetodid:
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Tegemist on
õppega, mis toimub 2-4 korda nädalas.
-Auditoorne õpe:
Keeltekool Sugesto õpetusmetoodika baseerub aktiivõppe parimale praktikale, järgides täiskasvanute
õpistiile ja andragoogika põhimõtteid.
Keeleõpe toimub elulistes situatsioonides, läbi loovate rollimängude ja simulatsioonide. Kasutatakse
palju paaris- ja rühmatööd, arutelusid, intervjueerimist, mõtete kaardistamist, lühipresentatsioone,
dramatiseerimist ja teisi loovaid ülesandeid, mis motiveerivad õppijaid aktiivselt kaasa töötama.
Positiivne, õppija motivatsiooni toetav õpikeskkond tugevdab õppija enesehinnangut ja annab talle
eduelamuse juba esimesest tunnist.
Sõnade, väljendite ja grammatika meeldejätmiseks kasutame erinevaid mälutehnikaid (kehakeelt, riimi ja
rütmi, jt.).
-Iseseisev töö:
Jooksvad iseseisvad tööd tunnis õpitu kinnistamiseks läbi loovate ülesannete ja kuulamisharjutuste.
– sõnavara õppimise mängud;
– lühemate tekstide kirjutamine (näit. lihtsad ankeedid ja e-kirjad);
– lühiintervjuu oma eestikeelsete majanaabrite või kolleegidega;
-mõne raadio või TV saate lühitutvustus;
-keele praktiseerimine keelekeskkonnas(näit. päringud kaubanduskeskustes ja teenindusasutustes).
Õppekeskkond: Koolitusfirma õpperuumid asuvad elumajas (trammipeatusest maksimaalselt 5 min
kõndimist ja bussipeatus on otse ukse ees).
Koolitusruumide sisustuse, seadmete ning vahendite kirjeldus: õppijate käsutuses on kaks õpperuumi,
kumbki mahutab kuni 15 inimest. Õpperuumid on valged ja hubased, võimaldades õppimiseks pingevaba
ja toetavat keskkonda. Õppijate käsutuses on mugavad, reguleeritava lauapinnaga toolid.
Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud
töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Kasutatav tehnika: CD mängijad, internetiühendusega Data projektor ja arvuti, pabertahvel ja valge
tahvel. Koolituse vaheajal saavad õppijad juua kohvi või teed. On olemas ka veeautomaat. Majas on lift.
Õppematerjalide loend:
Põhiõpik: Mall Pesti „E nagu Eesti“. Õpiku hind lisandub õppemaksule.
Lisamaterjalid:
-Kaardimäng „Alias“
-Eestiteemaliste küsimustega mälumäng „Lauamäng EV100“
-Kaartide komplekt „Saga“ juttude koostamiseks
-Mall Pesti keelepiltide komplekt küsimuste moodustamiseks ja jutustamiseks erinevatel teemadel
-Eesti Keele Sihtasutus 2014 = Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut
-M. Simmul, I. Mangus “Tere jälle!“
-M. Simmul, I. Mangus „Tere!“
-M. Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti“
-M. Kitsnik „Kirjuta mulle“
-S. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M. Allik „Keel selgeks“
-L. Kingisepp, P. Kärtner „Mängime ja keel saab selgeks“
e-õppe materjalid: www.speakly.me; www.keeleklikk.ee; www.koolielu.ee;
www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid.
Õppesõnastik A2/B1: eesti keele põhisõnavara (2014) sõnaveebis.
9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 60% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb
sooritada koolitusfirmasisene A2 taseme lõpueksam, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja
rääkimist vastavalt läbitud teemadele.
Hindamismeetod, hindamiskriteeriumid:
● Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust
● Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu, lünkharjutuste tegemisel tunneb ära
korrektse grammatilise vormi, arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil
● Rääkimine – räägib lihtsamate lausetega endast, oma perest, igapäevaelust ja tööst
● Kirjutamine – oskab koostada lühikese kirja, oskab moodustada grammatiliselt
korrektseid lauseid.
Iga osaoskuse eest on võimalik saada maksimaalselt 25 punkti.

Väljastatavad dokumendid:
Sugesto OÜ väljastab kursusel osalejale tunnistuse juhul, kui õppija osales vähemalt 60 protsenti
auditoorsetest tundidest ja sooritas edukalt kursuse lõpueksami. Lõpueksamil, mis sisaldab nii
kirjutamise, kuulamise, lugemise kui ka kõnelemise osa, kontrollitakse ülaltoodud õpiväljundite
omandamist. Eksam loetakse sooritatuks, kui õppija saavutab kokku vähemalt 60 protsenti
maksimaalsest punktisummast.
Juhul, kui osaleja ei sooritanud edukalt kursuse lõpueksamit ja/või ei osalenud nõutavas mahus tundides,
väljastatakse talle kursuse lõpus tõend.
Väljastataval dokumendil (tõendil või tunnistusel) on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk
akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, keeltekool Sugesto OÜ registrikood ja
registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keeltekooli
direktori poolt. Tõendi allkirjastab ainult keeltekool Sugesto OÜ direktor.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
Eesti keele kursusi viivad läbi eesti filoloogid, eesti keele kui võõrkeele õpetajad või muu
filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega (vähemalt 120
akadeemilist tundi) õpetajad.
Kursuse läbiviija, täiskasvanute koolitaja ehk õpetaja on spetsialist, kes sihipäraselt loodud
õpisituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearendust. Õpetaja tagab õppe
eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajalikud tegevused ning omab nõutavat pädevust.
 
 
Eesti keele B1-tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud täiendkoolitus.

Õppekavarühm: keeleõpe
Õppekava koostamise alus:
Euroopa keeleõppe raamdokument
Eesmärk ja õpiväljundid
Koolituse lõpuks omandada keeleoskuse tase B1 ning saavutada õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.

Koolituse lõpuks õppija:
● saab aru põhilisest infost tuttaval teemal (kool, töö, vaba aeg jne) ning aeglaselt ja selgelt
edastatud raadio- või telesaadete põhisisust aktuaalsetel või õppijale huvi pakkuvatel
teemadel
● saab aru tööga seotud tekstidest, samuti isiklikes kirjades esitatud sündmustest, mõtetest
ja soovidest
● oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (pere, hobid, töö
jne), oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi ja kavatsusi, samuti põhjendada oma
seisukohti, oskab edasi anda filmi või raamatu sisu ning avaldada oma arvamust
● oskab koostada lihtsat seostatud teksti või kirja tuttaval või huvi pakkuval teemal, oskab
kirjeldada oma kogemusi ja muljeid.

Õpingute alustamise tingimused
Innoves sooritatud A2 taseme eksami tunnistus või Sugesto koduleheküljel oleva testi sooritamine
tasemele A2. Puntide arvu vastavus keeletasemele ja keeletaseme kirjeldus on toodud ära Sugesto
kodulehel.
Vastuvõtt toimub registreerimistaotluste alusel.
Õppeaasta jooksul kursusele juurde liituda soovijatele võimaldatakse proovitund ning õppejõud
viib vajadusel läbi tasemesobivustesti. Kooli võetakse vastu soovijad, kes on esitanud kirjaliku või suulise
registreerimistaotluse.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Kogumaht: kuni 200 akadeemilist tundi, millest 150 tundi on auditoorset õpet ja 50 tundi iseseisvat tööd.
Õppijate arv ühes grupis on maksimaalselt 15 inimest.

Õppe sisu:
1. Mina ise ja minu pere
Enda põhjalik tutvustamine. Faktiinfo. Keelestiili valik. Pere päritolu, koosseis jne. Pere
traditsioonid. Pühad ja tähtpäevad. Erinevate ankeetide täitmine.
2. Haridus
Info hariduse ja õpingute kohta. Haridusasutusi ja haridust puudutavast infost
arusaamine. Keelteoskus.
3. Elukutse, amet ja töö
Elukutse valik. Erialad ja ametid. Tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl,
tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine. Töötingimused. Tööülesannete
kirjeldamine. CV
4. Teenindus ja kaubandus
Postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne. Kõnetikett
teenindusasutustes. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta.
Võrdlemine. Juhendite, reklaamide põhisisu mõistmine. Pretensioon.
5. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus
Hobid. Sport. Vaba aja veetmise eelistused. Kino, teater, kontsert jm kultuuriüritused.
Vaba aega sisustava teenuse info ja lihtsate juhendite mõistmine. Puhkuse planeerimine
ja kirjeldamine.
6. Söök ja jook
Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Laua reserveerimine, menüü mõistmine,
tellimine. Toitumisharjumused. Kombed söögilauas ja kõnetikett. Toitlustuskohtade
reklaamide mõistmine. Erivajadused.
7. Info meie ümber. Aktuaalsed sündmused
Kuulutused, teadaanded, reklaam. Kohad ja tegevused. Päevakajalised sündmused.
8. Keskkond, ilm ja loodus
Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaajad. Ilmastikuolud. Loodushoid.
Kohalikud loodusobjektid ja vaatamisväärsused. Linnud, loomad, taimed.
9. Reisimine ja transport
Ühistransport, reisi planeerimine, piletiostmine. Tee küsimine ja juhatamine.
Majutusasutused, toa broneerimine. Vaatamisväärsused. Postkaardi kirjutamine.
Reisikirjeldus. Eelistused ja pretensioon.
10. Eluase ja kinnisvara
Kodukoha kirjeldus. Elamistingimused. Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Hooldustööd.
Kodu ost, müük, üürimine. Külaliste kutsumine. Kõneetikett külas. Päeva tegevuste
kirjeldamine.
11. Enesetunne ja tervis
Enesetunne ja kaebused. Isiklik hügieen. Arsti vastuvõtule registreerimine. Haiglas ja
polikliinikus. Apteegis. Kiirabi kutsumine. E-tervis.
12. Avalikud asutused
Asjaajamine ametiasutustes. Tööga seotud info. Orienteerumine tööks vajalikes
dokumentides. Keelestiili valik.

Grammatika
● Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga.
Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
● Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad, nende käänamine.
● Asesõna. Põhivormid.
● Tegusõna. Pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus, rektsioon, käskiv ja tingiv
kõneviis. Tegevusnimed, ühendtegusõnad.
● Muutumatud sõnad. Sidesõnad. Määrsõnade võrdlusastmed.
● Küsisõnad.

Õppeprotsess ja meetodid:
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel
ajal. Tegemist on õppega, mis toimub 2-4 korda nädalas.
-Auditoorne õpe:
Keeltekool Sugesto õpetusmetoodika baseerub aktiivõppe parimale praktikale, järgides täiskasvanute
õpistiile ja andragoogika põhimõtteid.
Keeleõpe toimub elulistes situatsioonides, läbi loovate rollimängude ja simulatsioonide. Kasutatakse
palju paaris- ja rühmatööd, arutelusid, intervjueerimist, mõtete kaardistamist, lühipresentatsioone,
dramatiseerimist ja teisi loovaid ülesandeid, mis motiveerivad õppijaid aktiivselt kaasa töötama.
Positiivne, õppija motivatsiooni toetav õpikeskkond tugevdab õppija enesehinnangut ja annab talle
eduelamuse juba esimesest tunnist.
Sõnade, väljendite ja grammatika meeldejätmiseks kasutame erinevaid mälutehnikaid (kehakeelt, riimi ja
rütmi, jt.).

-Iseseisev töö:
Jooksvad iseseisvad tööd tunnis õpitu kinnistamiseks läbi loovate ülesannete ja kuulamisharjutuste
– sõnavara õppimise mängud
– erinevate ankeetide täitmine
– intervjuu oma eestikeelsete majanaabrite või kolleegidega
– päevakajaliste uudiste kuulamine ja nendest kokkuvõtete tegemine
– keele praktiseerimine keelekeskkonnas(näit. päringud kaubanduskeskustes, teenindusasutustes,
apteegis, reisiportaalides )

Õppekeskkond: Koolitusfirma õpperuumid asuvad elumajas (trammipeatusest 5 min. kõndimist ja
bussipeatus on otse ukse ees).
Koolitusruumide sisustuse, seadmete ning vahendite kirjeldus: õppijate käsutuses on kaks õpperuumi,
kumbki mahutab kuni 15 inimest. Õpperuumid on valged ja hubased, võimaldades õppimiseks pingevaba
ja toetavat keskkonda. Õppijate käsutuses on mugavad, reguleeritava lauapinnaga toolid.
Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud
töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Kasutatav tehnika: CD mängijad, internetiühendusega Data projektor ja arvuti, pabertahvel ja valge
tahvel. Koolituse vaheajal saavad õppijad juua kohvi või teed. On olemas ka veeautomaat. Majas on lift.

Õppematerjalide loend:
Põhiõpik on Mall Pesti „E nagu Eesti“. Õpiku hind lisandub õppemaksule.
Lisamaterjalid:
kaardimäng „Alias“
Eestiteemaliste küsimustega mälumäng „Lauamäng EV100“
Kaartide komplekt „Saga“ juttude koostamiseks
Mall Pesti keelepiltide komplekt küsimuste moodustamiseks ja jutustamiseks erinevatel teemadel
Eesti Keele Sihtasutus 2014 = Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut
M. Simmul, I. Mangus “Tere jälle!“
M. Simmul, I. Mangus „Tere taas!“
M. Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti“
M. Pesti „K nagu Kihnu“
L. Kingissepp, M. Kitsnik „Naljaga pooleks“
S. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M. Allik „Keel selgeks“
M. Kitsnik „Eesti keel B1, B2“
K. Saarso „Käsikäes“
L. Kingisepp, P. Kärtner „Mängime ja keel saab selgeks“
E-õppe materjalid: www.speakly.me; www.keeletee.ee; www.koolielu.ee;
www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 60% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb
sooritada koolitusfirmasisene B1 taseme lõpueksam, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja
rääkimist vastavalt läbitud teemadele.
Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:
Kuulamine – saab aru küsimustest ja kuuldud info, raadio- ning telesaadete põhisisust
Lugemine – mõistab tekstide sisu, saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldustest, saab aru tööga
seotud sõnavarast ja tekstidest, lünkharjutuste tegemisel tunneb ära korrektse grammatilise vormi, arvab
ära tundmatuid sõnu konteksti baasil
Rääkimine – räägib ettevalmistuseta endast, oma perest, igapäevaelust ja tööst, plaanidest ja
kavatsustest
Kirjutamine – oskab koostada seostatud teksti, kirjeldada oma kogemusi ja muljeid, oskab moodustada
grammatiliselt korrektseid lauseid.

Iga osaoskuse eest on võimalik saada maksimaalselt 25 punkti

Väljastatavad dokumendid:
Sugesto OÜ väljastab kursusel osalejale tunnistuse juhul, kui õppija osales vähemalt 60 protsenti
auditoorsetest tundidest ja sooritas edukalt kursuse lõpueksami. Lõpueksamil, mis sisaldab nii
kirjutamise, kuulamise, lugemise kui ka kõnelemise osa, kontrollitakse ülaltoodud õpiväljundite
omandamist. Eksam loetakse sooritatuks, kui õppija saavutab kokku vähemalt 60 protsenti
maksimaalsest punktisummast.
Juhul, kui osaleja ei sooritanud edukalt kursuse lõpueksamit ja/või ei osalenud nõutavas mahus tundides,
väljastatakse talle kursuse lõpus tõend.
Väljastataval dokumendil (tõendil või tunnistusel) on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk
akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, keeltekool Sugesto OÜ registrikood ja
registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keeltekooli
direktori poolt. Tõendi allkirjastab ainult keeltekool Sugesto OÜ direktor.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
Eesti keele kursusi viivad läbi eesti filoloogid, eesti keele kui võõrkeele õpetajad või muu
filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega (vähemalt 120
akadeemilist tundi) õpetajad.
Kursuse läbiviija, täiskasvanute koolitaja ehk õpetaja on spetsialist, kes sihipäraselt loodud
õpisituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearendust. Õpetaja tagab õppe
eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajalikud tegevused ning omab nõutavat pädevust.
 
 
Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täiendkoolitus.

Õppekavarühm: keeleõpe
Õppekava koostamise alus:
Euroopa keeleõppe raamdokument.
Eesmärk ja õpiväljundid
Koolituse lõpuks omandada keeleoskuse tase B2 ning saavutada õppekavas kirjeldatud
õpiväljundid.

Koolituse lõpuks õppija:
-saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest, enamiku teleuudiste,
publitsistikasaadete ja filmide sisust, töö teema puhul mõistab ka keerukamaid nüansse
– saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, autori seisukohtadest, saab aru ilukirjanduslikest
tekstidest
– oskab vestelda ladusalt ja spontaanselt, osaleda aktiivselt aruteludes, väljendada ja põhjendada oma
seisukohti, esitada poolt- ja vastuargumente
– oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste huvi pakkuvatel teemadel, samuti esseed, aruannet,
referaati ja (ameti) kirju.

Õpingute alustamise tingimused
Innoves sooritatud B1 taseme eksami tunnistus või Sugesto kodulehel oleva testi sooritamine tasemele
B1. Punktide arvu vastavus keeletasemele ja keeletaseme kirjeldus on toodud ära Sugesto kodulehel.
Vastuvõtt toimub registreerimistaotluste alusel.
Õppeaasta jooksul kursusele juurde liituda soovijatele võimaldatakse proovitund ning õppejõud
viib vajadusel läbi tasemesobivustesti. Kooli võetakse vastu soovijad, kes on esitanud kirjaliku või suulise
registreerimistaotluse.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Kuni 450 akadeemilist tundi, millest 200 tundi on auditoorset ja 250 tundi iseseisvat tööd.
Õppijate arv ühes grupis on maksimaalselt 15 inimest.

Õppe sisu:
1. Mina ja teised. Saatused ja elulood
Enda põhjalik tutvustamine. Faktiinfo.
Keelestiili valik. Pere päritolu, koosseis jne. Pere traditsioonid. Erinevate ankeetide täitmine.
2. Haridus ja kultuur
Info hariduse ja õpingute kohta.Haridusasutusi ja haridust puudutavast infost arusaamine. Suhtlusoskus.
Erivajadused. Õppija areng. Erialaste tekstide mõistmine. Erinevad rahvuskultuurid. Kombed ja tavad.
Tähtpäevad. Stipendiumitaotlus. Motivatsioonikiri.
3. Töö ja töösuhted
Elukutse valik. Erialad ja ametid.
Tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine.
Töötingimused, probleemi lahendamine. Tööülesannete kirjeldamine. Töökoosolekud. CV.
Dokumentatsioon. Motivatsioonikiri. Vastuskiri.
4. Teenindus ja kaubandus
Postiteenused, pangateenused, poed ja
kaubanduskeskused, kindlustus, iluteenused jne. Kõneetikett teenindusasutustes.
Info oma tegevuse, töömeetodite, teenuse liikide ja vahendite kohta. Võrdlemine. Juhendite ja
reklaamide mõistmine. Eelistuste väljendamine ja põhjendamine. Pretensioon. Järelepärimine.
5. Vaba aeg ja ajaviide
Hobid. Sport. Vaba aja veetmise eelistused.
Kino, teater, kontsert jm kultuuriüritused eesti keeles. Vaba aega sisustavad teenused. Rekreatsioon.
Puhkuse planeerimine ja kirjeldamine. Järelepärimine. Arvustus.
6. Toitlustamine
Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused.
Võrdlus ja kvaliteet. Toitumisharjumused. Lauakombed ja kõneetikett. Erivajadused.
Teave köögiseadmete kohta. Ohutusnõuded, kasutusõpetused jne.
7. Info meie ümber. Aktuaalsed sündmused
Kuulutused, teadaanded, reklaam. Kohad ja tegevused. Päevakajalised sündmused.
Seisukohtade kaitsmine. Kokkuvõte. Blogi.
8. Keskkond, loodushoid, ilm ja kliima
Ilmastikuolud. Loodushoid. Keskkonnareostus ja –kaitse. Kohalikud loodusobjektid ja
vaatamisväärsused. Linnud, loomad, taimed.
9. Reisimine ja transport
Transpordi- ja reisiteenused. Majutusasutused. Vaatamisväärsused. Reisikirjeldus. Eelistused.
Pretensioon ja sellele vastamine. Suhtlemine politsei ja liikluskindlustusega. Abikutsumine ja
sõiduki rikke kirjeldamine. Seletuskiri.
10. Eluase ja kinnisvara
Kodukoha kirjeldus. Elamistingimused. Kodutööd. Hooldustööd. Kodu ost, müük, üürimine.
Dokumentatsioon. Probleemide kirjeldamine. Kaebus.
11. Tervis ja tervishoid
Enesetunne ja kaebused. Isiklik hügieen. Arsti vastuvõtule registreerimine. Haiglas ja polikliinikus. Kiirabi
kutsumine. Ravimid ja ravimite manustamine, ravimeetodid. Protseduurid. Ravivahendid. E-tervis.
Tervisealased nõuanded ja juhendid. Elustiil. Õnnetusjuhtumi
kirjeldus. Taotlus.
12. Majandus ja õigussuhted
Eesti majandussüsteem ja õiguskord. Kodaniku õigused ja kohustused. Turvalisus ja kuritegevus.
Rahaasjad.
13. Ühiskond. Poliitilised vaated ja seisukohad. Avalikud asutused
Era- ja töösuhted. Ühiskondlike ja poliitiliste vaadete põhjendamine ja kaitsmine. Organisatsioonid ja
rühmitused. Osalemine ühiskonnaelus. Asjaajamine ametiasutustes.
Tööga seotud info. Orienteerumine tööks vajalikes dokumentides. Keelestiili valik. Kõneetikett.
Viisakusvestlused. Erinevad tekstitüübid. Pretensioon. Järelepärimine.

Grammatika
· Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga, i-mitmus.
Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
· Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad, nende käänamine.
· Asesõna käänamine. Ühildumine nimisõnaga.
· Tegusõna. Pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus. Rektsioon. Sihilised ja
sihitud tegusõnad. Kõneviisid. Tegevusnimed. Tegusõna käändelised vormid. Kesksõnad.
Isikuline ja umbisikuline tegumood. Ühendtegusõnad.
· Ees- ja tagasõnad. Kaassõnad.
· Muutumatud sõnad. Sidesõnad. Määrsõnade võrdlusastmed.
· Lauseehitus. Sõnajärg. Rind- ja põimlause. Lauselühendid.
· Küsisõnad.

Õppeprotsess ja meetodid:
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel
ajal. Tegemist on õppega, mis toimub 2-4 korda nädalas.
-Auditoorne õpe:
Keeltekool Sugesto õpetusmetoodika baseerub aktiivõppe parimale praktikale, järgides täiskasvanute
õpistiile ja andragoogika põhimõtteid.
Keeleõpe toimub elulistes situatsioonides, läbi loovate rollimängude ja simulatsioonide. Kasutatakse
palju paaris- ja rühmatööd, arutelusid, intervjueerimist, argumenteerimist, mõtete kaardistamist,
presentatsioone, dramatiseerimist ja teisi loovaid ülesandeid, mis motiveerivad õppijaid aktiivselt kaasa
töötama. Positiivne, õppija motivatsiooni toetav õpikeskkond tugevdab õppija enesehinnangut ja annab
talle eduelamuse juba esimesest tunnist.
Sõnade, väljendite ja grammatika meeldejätmiseks kasutame erinevaid mälutehnikaid (kehakeelt, riimi ja
rütmi, jt.).

-Iseseisev töö:
-iseseisev ilukirjanduse lugemine ning TV ja raadiosaadete kuulamine
-tarbekirjade koostamine (nt elulugu, seletuskiri, avaldus, kaebus)
– loovtööde kirjutamine (nt kirjand, artikkel, kokkuvõte, luuletus)
-referaatide ja/või uurimistööde koostamine ning esitlemine
– keelekeskkonnas täidetavad ülesanded (nt muuseumitund, intervjuud)
– info otsimine erinevatest eestikeelsetest teatmeallikatest (nt seletav sõnaraamat, internet).

Õppekeskkond:
Koolitusfirma õpperuumid asuvad elumajas (trammipeatusest maksimaalselt 5 min. kõndimist ja
bussipeatus on otse ukse ees).
Koolitusruumide sisustuse, seadmete ning vahendite kirjeldus: õppijate käsutuses on kaks õpperuumi,
kumbki mahutab kuni 15 inimest. Õpperuumid on valged ja hubased, võimaldades õppimiseks pingevaba
ja toetavat keskkonda. Õppijate käsutuses on mugavad, reguleeritava lauapinnaga toolid.
Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud
töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Kasutatav tehnika: CD mängijad, internetiühendusega Data projektor ja arvuti, pabertahvel ja valge
tahvel. Koolituse vaheajal saavad õppijad juua kohvi või teed. On olemas ka veeautomaat. Majas on lift.

Õppematerjalide loend:
Põhiõpik on Mall Pesti „K nagu Kihnu“. Õpiku hind lisandub õppemaksule
Lisamaterjalid:
-kaartide komplekt „Saga“ juttude koostamiseks;
-Mall Pesti keelepiltide komplekt küsimuste moodustamiseks ja jutustamiseks erinevatel teemadel;
-Eesti Keele Sihtasutus 2009 „Eesti keele seletav sõnaraamat”;
-Eesti Keele Instituut 2007. Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. „Eesti keele käsiraamat”;
-Eesti Keele Sihtasutus 2013 „Eesti õigekeelsussõnaraamat”;
-Eesti Keele Sihtasutus 2014 = Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut;
-Mall Pesti, Helve Ahi “T nagu Tallinn”;
-Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp “Avatud uksed”;
-Inga Mangus, Merge Simmul “Tere taas”;
-Martin Ehala, Mare Kitsnik “Praktiline eesti keel”;
-Maie Sooneste “Eesti keele õpik. Vene õppekeelega gümnaasium”;
-Mare Kitsnik “Eesti keel B1, B2”;
-Kristi Saarso “Käsikäes“;
-Aino Siirak, Annelii Juhkama „Kõnele ja kirjuta õigesti“;
-Aino Siirak, Annelii Juhkama “ Süvenda ja täienda oma eesti keele oskust“;
-Raili Pool „Eesti keele verbirektsioone“;
-Leelo Kingisepp, Piret Kärtner “Mängime ja keel saab selgeks!”;
-meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine(ajaleheartiklid, uudised,
dokumentaalfilmid);
-mängufilmid: “Seenelkäik”, “Mandariinid”, “1944”, „Nipernaadi“, „Kevad“, „Suvi“.
e-õppe materjalid:
-Eesti-vene sõnaraamat. https://www.eki.ee/dict/evs/index.cgi
-Vene-eesti sõnaraamat. https://eki.ee/dict/ves/
-Eesti keele põhisõnavara sõnastik. http://www.eki.ee/dict/psv/
-Õigekeelsussõnaraamat. https://www.eki.ee/dict/qs/
-Eesti keele ja kultuuri kursused. Harjutused B2-tasemele. https://keeleweb2.ut.ee/
www.keeletee.ee
-Innove. B2-taseme näidiseksam. https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2017/09/B2-taseme-
eksami-eristuskiri-kodulehele.pdf
-Innove. Eesti keele tasemetestid harjutamiseks. http://web.meis.ee/testest/

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 60% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb
sooritada koolitusfirmasisene B2 taseme lõputest, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja
rääkimist vastavalt läbitud teemadele.
Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:
 Kuulamine – saab aru pikematest kõnedest, ettekannetest, teleuudistest jne
 Lugemine – saab aru arvamusartiklitest ja kaasaegsest ilukirjandusest, saab aru ka keerukamatest
grammatilistest nüanssidest ja sõnavarast
 Rääkimine – räägib ladusalt emakeelena kõnelevate inimestega, osaleb aruteludes aktuaalsetel ja
tööteemalistel, väljendab ja põhjendab oma seisukohti
 Kirjutamine – oskab koostada pikki ja detailseid kirju, esseesid, aruandeid jne, kommenteerida ja
põhjendada oma seisukohti, kasutab küllalt korrektset grammatikat

Iga osaoskuse eest on võimalik saada maksimaalselt 25 punkti

Väljastatavad dokumendid:
Sugesto OÜ väljastab kursusel osalejale tunnistuse juhul, kui õppija osales vähemalt 60 protsenti
auditoorsetest tundidest ja sooritas edukalt kursuse lõpueksami. Lõpueksamil, mis sisaldab nii
kirjutamise, kuulamise, lugemise kui ka kõnelemise osa, kontrollitakse ülaltoodud õpiväljundite
omandamist. Eksam loetakse sooritatuks, kui õppija saavutab kokku vähemalt 60 protsenti
maksimaalsest punktisummast
Juhul, kui osaleja ei sooritanud edukalt kursuse lõpueksamit ja/või ei osalenud nõutavas mahus tundides,
väljastatakse talle kursuse lõpus tõend.
Väljastataval dokumendil (tõendil või tunnistusel) on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk
akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, keeltekool Sugesto OÜ registrikood ja
registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keeltekooli
direktori poolt. Tõendi allkirjastab ainult keeltekool Sugesto OÜ direktor.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
Eesti keele kursusi viivad läbi eesti filoloogid, eesti keele kui võõrkeele õpetajad või muu
filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega (vähemalt 120
akadeemilist tundi) õpetajad.
Kursuse läbiviija, täiskasvanute koolitaja ehk õpetaja on spetsialist, kes sihipäraselt loodud
õpisituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearendust. Õpetaja tagab õppe
eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajalikud tegevused ning omab nõutavat pädevust.
 
 
Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täiendkoolitus.

Õppe maht: kuni 450 akadeemilist tundi, millest 200 tundi on auditoorset õpet ja 250 tundi on iseseisvat tööd.
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Täiskasvanud õppijad, kes soovivad omandada eesti keelt C1-tasemel. Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluse alusel. Õpingute alustamise tingimuseks on B2-taseme keelekursuse lõpetamine viimase kahe aasta jooksul või riikliku B2-taseme eksami sooritamine või keeltekool Sugesto OÜ suulise ja kirjaliku tasemetesti sooritamine. Keeltekool Sugesto tasemetest on koostatud Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel olevate eesti keele C1 tasemeeksami näidistestide põhjal.

Õppe eesmärk:
Omandada eesti keele oskus C1 tasemel, mis võimaldab eesti keeles spontaanselt, ladusalt ja vajaliku nüansirikkusega suhelda nii suuliselt kui ka kirjalikult.

Õpiväljundid:
Iga koolituse edukalt läbinu:
-mõistab pikkade ja keeruliste tekstide, tele- ja raadiosaadete ning filmide sisu. Loeb kaasaegset eestikeelsest proosakirjandust, erialast kirjandust ja tehnilisi tekste
-väljendab end eesti keeles ladusalt ja selgelt. Kasutab keelt paindlikult nii ühiskonnaelus kui ka tööl. Avaldab oma arvamust ja põhjendab seda, juhib eestikeelset vestlust
-kirjutab kirja, esseed ja koostab aruannet keerukal teemal
-kohandab nii suulise kui ka kirjaliku teksti stiili vastavalt auditooriumile.

Õppe sisu:
C1-taseme eesti keele kursusel arendatakse nelja osaoskust: kirjutamine, kuulamine, lugemine ja rääkimine.
Auditoorses õppes on põhirõhk kõne ja selle mõistmise arendamisel, eestikeelse väitlusoskuse edendamisel ning grammatikapeensuste selgitamisel. Iseseisvalt jäetakse koju õppida sõnavara, teha grammatikaharjutusi ja pikemaid kirjalikke loovtöid, lisaks on vaja jälgida eestikeelseid tele- ja raadiosaateid, lugeda keerukamaid ajakirjanduslikke, ametialaseid ja erialaseid tekste, tänapäeva eesti proosakirjandust ning praktiseerida kõnekeelt eesti keele kandjatega.
Õppesisu teemavaldkondade kaupa:
1. Mina ja infoühiskond
Enda põhjalik tutvustamine. Päevakajalised sündmused. Erineva info leidmine internetist, teatmeteostest
jne. Sotsiaalmeedia. Massimeedia. Intervjueerimine ja intervjuu andmine. Info/internetisõltuvus, AI mõjud
ja kasutamisvaldkonnad. Erinevad ankeedid, küsitlused. Keelestiili valik.
2. Haridus
Haridus ja õpingud. Eesti haridussüsteem. Elukestev õpe. Kutseõpe. Õppimine välismaal. Veebiõpe. CV.
Essee.
3. Amet ja töö
Karjääri planeerimine. Töötingimused. Tööülesannete kirjeldamine. Tööintervjuu. Koosolekud.
Ettevõtlikkus. Tööstress. Erinevate dokumentide vormistamine. CV. Motivatsioonikiri. Vastuskiri. Äriplaan.
4. Teenindus ja kaubandus. Tarbimine
Reklaam. Inimeste mõjutamine. Tarbijakaitse. Internetikaubandus. Taaskasutus. Pangateenused.
Järelepärimiskiri. Pretensioon. Dokumentatsiooni täitmine. Arvsõna. Modaalsõnade kasutamine.
5. Vaba aeg. Aktiivne puhkus. Kultuur
Kultuur: film, teater, kontsert jm kultuuriüritused. Arvustus. Sport. Rekreatsioon. Maailmakultuur.
Kultuuriline identiteet. Arutlus.
6. Tervis ja eluviis
Tervishoid. Tervisekontroll. E-tervis. Alternatiivmeditsiin. Allergiad. Elukvaliteet. Tööstress. Läbipõlemine.
Harrastussport. Rekreatsioon. Test ja selle analüüs.
7. Elukeskkond. Liiklus
Keskkonnakaitse. Loodushoid. “ Teeme ära“ jt keskkonnaprojektid. Prügi. Ökotoit ja selle tootmine.
Jätkusuutlik areng. Eesti tuntumad loodusobjektid ja vaatamisväärsused. Eesti linnud, loomad, taimed.
Liiklus. Tunnistuse andmine. Seletuskiri.
8. Inimestevahelised suhted. Tähtpäevad
Isiksuse väljakujunemine, iseseisvumine. Erinevad peretüübid. Peretraditsioonid. Suhted, kombed peres,
tööl, eri kultuurides. Rahvakalender. Keelestiili valik.
9. Eluase ja kinnisvara
Kodu otsimine ja ostmine. Pangalaen. Dokumentatsioon. Naabrivalve. Korteriühistu. Elukeskkond ja
taristu. Elektriseadmed. Juhendid.
10. Riik ja ühiskond. Avalikud asutused
Riigikaitse. Sotsiaalsüsteem ja sotsiaaltoetused. Kodanikuaktiivsus ja ettevõtlikkus. Dokumentatsioon.
Ametikirjad. Asjaajamine ametiasutustes. Tööga seotud info. Orienteerumine tööks vajalikes
dokumentides. Riigieelarve ja valimised. Keelestiili valik.
Sõnavara
Ülaltoodud kõnearendusteemade sõnavara. Sünonüümid ja antonüümid. Eesti vanasõnad ja
kõnekäänud. Lühendid.

Grammatika
• Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga. I-mitmus.
Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
• Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad, nende käänamine.
• Asesõna käänamine. Ühildumine nimisõnaga.
• Tegusõna. Pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus. Rektsioon. Sihilised ja sihitud tegusõnad.
Kõneviisid. Tegevusnimed. Tegusõna käändelised vormid. Kesksõnad. Isikuline ja umbisikuline
tegumood. Ühendtegusõnad.
• Ees- ja tagasõnad. Kaassõnad.
• Muutumatud sõnad. Sidesõnad. Määrsõnade võrdlusastmed.
• Lauseehitus. Sõnajärg. Rind- ja põimlause. Lauselühendid.
• Küsisõnad.

Õppekeskkond:
Kursused viiakse läbi keeltekool Sugesto õpperuumides, aadressil: Tallinn, Narva mnt 6-9 või tunni alusel keeleõppeks renditavates ruumides Tallinnas või mujal Eestis. Õppeklassid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele ning on varustatud tahvli, CD-mängija, arvuti, diaprojektori ja vajadusel muude keeleõppeks vajalike vahenditega. Online kursuste läbiviimiseks kasutatakse Zoom või Skype veebikeskkonda.

Õppemeetodid:
Põhiliselt kasutatakse kommunikatiivõppemeetodeid, nagu dialoogid, rollimängud, väitlused ja muud grupi- ja paaristööd, aga ka grammatikaharjutusi baasteadmiste omandamiseks, lugemis-, kuulamis- ja hääldusharjutusi õige häälduse juurutamiseks ning kõne ja kirjaliku teksti mõistmise arendamiseks, loovkirjutusülesandeid kirjaliku eneseväljenduse arendamiseks. Õpitu ellurakendamiseks tuleb iseseisvalt eestikeelses keskkonnas praktilisi ülesandeid lahendada.

Õppematerjalid:
Põhiõpik on M Kitsnik „M. Kitsnik, „Praktiline eesti keel teise keelena B2, C1”, 2013 või M. Pesti, „T nagu
Tallinn”, 2013
Kursuse lisamaterjalid:
1. M. Rüütli, E. Viilipus „Eesti keel vene õppekeelega gümnaasimile”, 2002
2. M. Pesti, H. Ahi „K nagu Kihnu“, 2018.
3. https://www.keeletee.ee/coursemap
4. http://www.keeleveeb.ee
5. http://kohanemisprogramm.tlu.ee
6. https://www.integratsioon.ee/raamatukogu
7. https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/
8. M. Pesti, H. Ahi „L nagu lugemik”, 2011
9. M. Pesti, „T nagu Tallinn”, 2007
10. Eesti Keele Sihtasutus 2014 „Eesti keele põhisõnavara sõnastik”, Eesti Keele Instituut
11. Eesti Keele Sihtasutus 2009 „Eesti keele seletav sõnaraamat”
12. Eesti Keele Instituut 2007. Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. „Eesti keele käsiraamat”
13. Eesti Keele Sihtasutus 2013 „Eesti õigekeelsussõnaraamat”
14. Veebimaterjalid päevakajalistel ja muudel väitlusteemadel.
15. Eesti filmid („Viimne reliikvia”, „Kevade”, „Suvi”, „1944” jt), estraadiklassika, eesti rahvalaul, koorilaul, kaasaegne eesti poppmuusika ja rahvamuusika (Vennaskond, Apelsin, Liisi Koikson, Trad Attack, Mari Kalkun, jt).
16. Valiktekste tänapäeva eesti kirjandusest.

Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Keeltekool Sugesto väljastab kursusel osalejale tunnistuse juhul, kui õppija osales vähemalt 75 protsenti auditoorsetest tundidest ja sooritas edukalt kursuse lõpueksami. Lõpueksamil, mis sisaldab nii kirjutamise, kuulamise, lugemise kui ka kõnelemise osa, kontrollitakse ülaltoodud õpiväljundite omandamist. Eksam loetakse sooritatuks, kui õppija saavutab kokku vähemalt 75 protsenti maksimaalsest punktisummast, kusjuures ühegi osa punktide arv ei tohi olla väiksem kui 50 protsenti.
Tunnistusel märgitakse lõpetatud kursuse nimetus ja maht, kursuse toimumise aeg, osaleja nimi ja isikukood. Tunnistusele kirjutavad alla kursuse õpetaja ja keeltekool Sugesto direktor. Juhul kui osaleja ei sooritanud edukalt kursuse lõpueksamit ja/või ei osalenud nõutavas mahus tundides, väljastatakse talle kursuse lõpus tõend, millel märgitakse osaletud tundide arv. Tõendi allkirjastab keeltekool Sugesto direktor.