sugesto logo

Keeletasemed

A1

Algtasemel keelekasutaja

Saan aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad mind, minu perekonda ja minu vahetut ümbrust, kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt. Saan aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides.

Oskan lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner aeglaselt räägib, vajadusel öeldut kordab või ümber sõnastab ning mind vestlemisel aitab. Oskan küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata. Oskan kasutada lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elan, ja inimesi, keda tunnen. Oskan kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti puhkuse-tervitustega) ning täita valemit (näiteks hotelli registreerimisleht, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/ kodakondsust).

A2

Algtasemel keelekasutaja

Saan aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on seotud mulle olulise valdkonnaga (näiteks minu ja mu perekonna, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Saan aru lühikeste, lihtsate ja selgelt välja hääldatud ütluste põhisisust. Saan aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest. 

Saan aru lihtsatest igapäevatekstidest (nt reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saan aru lühikesest lihtsast isiklikust kirjast. Saan hakkama igapäevaste suhtlusolukordadega, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskan kaasa rääkida, ehkki ma ei oska veel ise vestlust juhtida. Oskan kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegu või eelmist tööd. Oskan teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks.

B1

Iseseisev keelekasutaja

Saan aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg jne. Saan aru aeglaselt ja kiiresti edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, kui neid tuleb kasutada päevateemadel või muudel teemadel. Saan aru tekstidest, mis koosnevad esinevatest või minu tööga seotud sõnadest. 

Saan aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjas. Saan keelega hakkama maal. Oskan ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused. Oskan lihtsate lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavasusi. Oskan lühidalt põhjendada oma seisukohta ja plaane. Oskan edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid. Oskan koostada lihtsaid tekste tuttaval või mulle huvi pakkumisega teemal. Oskan kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldan oma kogemusi ja muljeid.

B2

Iseseisev keelekasutaja

Saan aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi nende keerukamatest nüanssidest. Saan aru kõige rohkem teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust. Saan aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, kus autoriseeritakse konkreetseid seisukohti või vaatenurki. 

Saan aru tänapäevasest proosast. Oskan vestelda täiesti spontaanselt ja ladusalt, nii et suhelda keelt emakeelena kõnelevate inimestega on täiesti võimalik. Saan osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskan oma seisukohta võtta ja põhjendada. Oskan selgelt ja üksikasjalikult kasutada ainest laiast teemat, mis puudutab minu huvialasid. Oskan selge oma seisukohti, tuues välja erinevate arvamuste poolt-ja vastuargumendid. Oskan mulle selgelt ja detailselt teksti huvipakkuva teemaderingis. Oskan kirjutada esseed, aruannet või referaat, edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjendades oma seisukohta. Oskan kirjutada kirju, milles tõstan esile kogemuste ja sündmuste mulle olulisi aspekte.

C1

Vilunud keelekasutaja

Saan aru pikemast tekstist isegi siis, kui see pole selgelt liigendatud ja seosed on esitatud kaudselt või vihjamisi. Saan suurema vaevata aru teleprogrammidest ja filmidest. Saan aru pikkadest ja keerulistest tekstidest, nii olustikulistest kui ka kirjanduslikest, tajudes nende stilistilist eripära. 

Saan aru erialastest artiklitest ja pikematest tehnilistest juhenditest isegi siis, kui need puudutavad minu eriala. Oskan end mõistetavaks teha ladusalt ja spontaanselt, väljendeid eriti otsimata. Oskan kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii ühiskondlikutel kui ka tööalastel eesmärkidel. Oskan avaldada mõtteid ja arvamusi ning vestluses teemat arendada. Oskan keerulisi teemasid täpselt ja üksikasjalikult kirjeldada, välja tuua alateemad ja täpset punktid ning teha kokkuvõtet. Oskan ennast väljendada selges, hästi liigendatud tekstis, avaldades oma arvamust vajaliku põhjalikkusega. Oskan kirjutada kirja, esseed või aruannet keerukal teemal ja esile tõsta peamist. Oskan lugejast lähtuvalt kohandada oma stiili.

C2

Vilunud keelekasutaja

Saan vaevata aru igasugusest kõnest, olenemata sellest, kus seda esitatakse. Saan aru ka kiirkõnest, kui mulle antakse pisut aega hääldusviisiga harjumiseks. Saan vaevata aru kõigist kirjaliku tekstiilist, sealhulgas abstraktsetest, struktuurilt ja/või keeleliselt keerulistest tekstidest, näiteks käsiraamatutest, erialastest artiklitest ja ilukirjandusest. 

Saan vaevata osaleda igas vestluses ja diskussioonis ning oskan idioome ja kõnekeelseid väljendeid. Oskan täpselt edasi anda tähendusvarjundeid. Vajadusel oskan lausungi ümber sõnastada, nii et vestluses osalejad seda vaevalt märkavad. Oskan esitab selge ja ladusa, kontekstile vastavas stiilis kirjelduse põhjenduse, millel on loogiline ülesehitus, mis aitab kuulajal märgata ja meelde jätta kõige madalamat. Oskan kirjutada ladusalt täpselt ja vajalikus stiilis. Oskan koostada keerulisi kirju, aruandeid või artikleid, esitades ainest loogiliselt liigendatuna nii, et lugeja suudab eristada suurt. Oskan koostada erialaseid ja ilukirjanduslikke sisukokkuvõtteid, annotatsiooni ja retsensioone.