sugesto logo
Monika Veisson

Monika Veisson

Direktor, Inglise keele õpetaja

info@sugesto.ee, 6601559 Õpetan inglise kõnekeelt, kuid ka juriidilist, äri-, personalitöö-, finants-, tolli - ja maksualast inglise keelt. Olen lõpetanud Tartu Ülikooli inglise filoloogina. Olen õppinud ka Mainoris ärijuhtimist. Töö ja koolitused välissuhtluse alal nii Eestis kui välismaal on aidanud mitmekesistada minu inglise keele sõnavara ja täiustada oskusi edukalt õppetööd läbi viia. Täiskasvanuid olen õpetanud tehnikumides, Sisekaitseakadeemias, Mainoris ja Politseis. Õppetöös kasutan interaktiivseid võtteid ning pean väga oluliseks turvalise ja sõbraliku õpikeskkonna loomist. Mulle meeldib läbi viia ka individuaaltunde, kus õppija konkreetsetest vajadustest ja ajagraafikust lähtudes võin aidata saavutada tema õpieesmärke. Rühmaga töötades lähtun alati grupi spetsiifikast ja sisemistest arengutest. Arvestan osalejate erineva vanuse, tausta, isiksuseomadustega, samuti sellega, kuidas õppija ennast tunneb ja kuidas ta suhestub teistega. Kõigest sellest sõltub materjali omandamine. Kursuse alguses tutvun iga õppija senise õpiajalooga, aeg-ajalt teen vahekokkuvõtteid, selgitan õppijate ootusi ja saan tagasisidet, kuidas edasi liikuda. Suurema osa õppematerjalidest koostan ise, jälgides kaasaegseid teemasid ja suundumusi, kuid kasutan ka klassikalisi õpikuid.